Page 1

Buddha of Mountain

นักบุญแห่งขุนเขา


สัมมาอะระหัง


นักบุญแห่งขุนเขา

Buddha of Mountain Buddha of Mountain


Buddha of Mountain


Buddha of Mountain


Buddha of Mountain


เสียงสวด “สัมมาอะระหัง” เป็นสัญญาณว่า พระขี่ม้าบิณฑบาต แห่งวัดถ้ำ�ป่าอาชาทอง ต.ศรีค้ำ� อ.แม่จัน จ.เชียงราย กำ�ลังจะมาบิณฑบาต โดยเสียงนี้

จะเป็นที่ทราบกันของชาวเขา ว่าพระได้ขี่ม้าบิณฑบาตแล้ว พระมาแล้ว ธรรมะมาแล้ว หลายคนมักจะคุ้นตากับภาพที่ครูบาขี่ ม้าบิณฑบาต จนหลายคนเรียกติดปากว่า “พระขี่ม้า” เหตุที่ต้องขี่ม้าบิณฑบาตรนั้นก็เพราะแต่ละหมู่บ้านอยู่ห่างไกลกันมาก ต้องเดินทางข้ามเขาเป็นลูกๆ การเดินด้วยเท้าจะลำ�บาก ยิ่งหน้าฝนทางเดินลื่นมาก การใช้ม้าช่วยให้การออกรับบาตร สะดวกมากยิ่งขึ้นและยังช่วยให้ครูบามีโอกาสได้ ไปเผยแผ่หลักธรรมตามหมู่บ้านชาวเขาในแนวชายแดนที่ห่างไกลอีกด้วย ส่วนในเรื่องของความเหมาะสมหรือไม่ที่พระขี่ม้า ครูบาเหนือชัย(เจ้าอาวาทวัด) เห็นว่าน่าจะดูที่การปฏิบัติกิจของสงฆ์มากกว่า พระยังใช้ม้าเพื่อเผยแผ่ศาสนาในโครงการ “มิตรมวลชน คนชายแดน” ที่สมเด็จพระสังฆราชฯ ทรงรับเป็นองค์สังฆ ราชูปถัมป์โครงการนี้ด้วย มีเนื้อที่ในการดูแลรักษาผืนป่าอย่างเป็นทางการ จำ�นวน 880 ไร่ และอีกจำ�นวน 400 ไร่ เป็นผืน ป่าเสื่อมโทรมที่เป็นต้น้ำ�ลำ�ธาร (ที่รอการรับรองจากกรมป่าไม้) การใช้ม้าจึงมีความสะดวกในการเดินทางเกือบ 17 ปี ของ การออกธุดงค์ เผยแผ่หลักคำ�สอนของพระพุทธเจ้าตามชายแดนไทย – พม่า โดยไม่แบ่งชาติพันธุ์


าติภูมิ

การเผยแผ่ธรรมะ

นักบุญแห่งขุนเขา

พระครูบาเหนือชัย โฆสิโต

นายเสมอ ใจปินตา เป็นชื่อและสกุลเดิมของ “ครูบาเหนือชัย โฆสิโต”

เจ้าอาวาสวัดถ้ำ�ป่าอาชาทอง ต.ศรีค้ำ� อ.แม่จัน จ.เชียงราย เกิดเมื่อวัน จันทร์ที่ ๓ กันยายน ๒๕๐๕ ปีขาล บิดาชื่อ สามยอด มารดาชื่อ น้อย เป็น บุตรชายคนโตในจำ�นวนพี่น้อง ๓ คน โยมพ่อและโยมแม่พื้นเพเป็นคนเชื้อสาย ยอง ซึ่งบรรพบุรุษอพยพมาจาก จ.ลำ�พูน โยมแม่เป็นคนมีลูกยาก จึงไปขอ ลูกจากพระธาตุดอยตุง เมื่อกลับมาถึงบ้าน คืนหนึ่งโยมแม่ฝันว่ามีม้าสีขาว มารับ แล้วพาท่องไปทั่วจักรวาล หลังจากนั้นก็ได้ตั้งท้อง แล้วให้กำ�เนิดครูบา เหนือชัยขึ้นมา tสมัยเป็นเด็กเลี้ยงยาก ร้องไห้ตลอดเวลา จึงไปหาหมอดูประจำ�เผ่า ได้ รับคำ�แนะนำ�ว่าให้ ใช้ช้างและม้ามารับขวัญ ทำ�ให้ โยมพ่อซึ่งขณะนั้นไม่มีเงิน แต่ ด้วยความจำ�เป็น พ่อจึงได้ออกกุศโลบาย นำ�ถ่านที่ใช้หุงต้มมาเขียนเป็นรูป ช้างและม้าติดไว้ที่ฝาผนังบ้าน แล้วบอกกับครูบาว่า นี่เป็นช้างกับม้าที่พ่อซื้อ มารับขวัญ หลังจากนั้นมาก็กลายเป็นเด็กเลี้ยงง่าย

ในวัยเด็ก ครูบาเหนือชัยมีความสนใจในเรื่องพระพุทธศาสนามาก เพราะเป็น คนที่ชอบใช้ชีวิตอยู่สองแห่ง คือ หากไม่อยู่ที่วัด ก็จะอยู่ตามทุ่งนาเพื่อฝึก สมาธิ ชอบเข้าหาพระธุดงค์และหนาน(ทิด) โดยศึกษาธรรมกับเจ้าอาวาสวัด แม่คำ� ขณะเดียวกันก็มีความสนใจและศึกษาศิลปะการป้องกันตัวตามตำ�รา “อาทมาต” หรือที่รู้จักกันในชื่อการต่อสู้ตามแบบ “กองกำ�ลังจตุรังคบาท” ซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทำ�ให้มีความเชี่ยวชาญในเรื่อง กระบี่ กระบอง พลองไทย และแม่ไม้มวยไทย เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๓๕ ได้อุปสมบท ณ อุโบสถวัดล้านตอง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย โดยมี ครูบาทองสืบ วิสุทฺธจาโร เจ้าอาวาสวัดล้าน ตอง เป็นพระอุปัชฌาย์ ศึกษาธรรมโดยการออกธุดงค์อยู่ในป่าเขาตามแนว ชายแดน และปฏิบัติธรรมอยู่บริเวณถ้ำ�ป่าอาชาทอง จึงได้ตั้งสำ�นักปฏิบัติ ธรรมถ้ำ�ป่าอาชาทองขึ้นจนถึงปัจจุบัน

อบรมและเผยแผ่ธรรมะให้กับชาวเขา

เนื่องจากชาวเขาส่วนใหญ่จะนับถือผีและเป็นศริสตศาสนิกชนตามคำ�แนะนำ� ของฝรั่งที่เข้าไปช่วยพัฒนาที่อยู่อาศัย จึงทำ�ให้ชาวเขาไม่เข้าใจการเผยแผ่ ธรรมะของครุบา บางครั้งเคยถูกชาวเขาหลายสิบคนรุมทำ�ร้าย แต่ก็รอด มาได้ แต่ด้วยความตั้งใจที่ต้องการดึงชาวเขาที่หลงผิดไปค้ายาและรับจ้าง ขนยาตามแนวตะเข็บชายแดน ไทย – พม่า ให้หันมาประกอบสัมมาอาชีพที่ สุจริตและเป็นแนวร่วมในการดูแล รักษาผืนแผ่นดินไทย ครูบาจึงให้ความช่วยเหลือทุกคนที่เดือดร้อนไปพร้อมๆ กับการ อบรมธรรมะ ชาวเขาส่วนใหญ่จะรับจ้างขนยา แล้วพวกนี้ก็เสพยาเองด้วย บางทีเด็กอายุแค่ 10 ขวบ ก็ติดยาแล้ว ติดกันทั้งหมู่บ้าน ฝิ่น เฮโรอีน ยาบ้า มีหมด ครูบามองว่าปล่อยให้เป็นอย่างนี้ต่อไปไม่ได้แล้ว ก็เลย พยายามชักชวนชาวเขามาเรียนหนังสือ มาฝึกอาชีพ สอนมวยไทยให้เด็กๆ พอโตหน่อยพวกนี้ก็ไปรับจ้างแสดงในเมือง มีรายได้ขึ้นมา ใครมาวัดก็ให้ ข้าวของติดมือกลับไป แล้วก็สอนธรรมะไปด้วย สอนว่ายาเสพติดมันไม่ดี หลังๆ ชาวบ้านก็เลิกเสพก็เลิกค้าไปกันเอง นอกจากนี้ ครูบาพยายามดึง ชาวบ้านเข้ามาร่วมในกิจกรรมของวัด โน้มน้าวให้ชาวเขาส่งลูกๆ มาบวช เรียน มีการสอนหนังสือให้แก่ชาวเขาทั้งเด็กและผู้ ใหญ่ โดยครูบาเป็นผู้เสี้ ยงดูในเรื่องอาหารการกินทั้งหมด ชาวบ้านที่มาเรียนหนังสือ มาฟังธรรมะ หรือช่วยงานวัด นอกจากจะได้รับความรู้และข้อคิดคุณธรรมต่างๆ แล้ว ยังได้ข้าวปลาอาหาร รวมถึงข้าวของเครื่องใช้กลับไปบ้านด้วย ข้าวของที่ ญาติโยมถวายมานั้นครูบาก็จะแจกจ่ายให้เกือบหมดเหลือไว้ ให้พระเณรที่วัด เพียงเล็กน้อยเท่านั้น หากหมู่บ้านใดอยู่ไกล ไม่สะดวกที่จะเดินทางมาที่วัด ครูบาและลูกวัดก็จะขี่ม้าข้ามเขานำ�ข้าวของไปให้

นักบุญแห่งขุนเขา

Buddha of Mountain


นักบุญแห่งขุนเขา

Buddha of Mountain


ม้

“ าไม่ใช่แค่ภาพนะในการขี่เพื่อบิณฑบาต หรือเผยแผ่ธรรมะเท่านั้น แต่ยังเป็นเครื่องจูงใจ ให้ชาวเขาชาวบ้านรวมทั้งเด็กๆ เข้ามาสนใจในพระพุทธศาสนา”

Buddha of Mountain


การบิณฑบาต บิณฑบาต (อ่านว่า บิน-ทะ-บาด) เป็นภาษาบาลี มาจากคำ�ว่า ปิณฺฑ + ปาต แปลว่า การตกลงแห่งก้อนข้าว โดยทั่วไปคำ� นี้หมายถึงกิจวัตรของพระภิกษุสงฆ์และสามเณรในพระพุทธศาสนา ในการออกเดินถือบาตรรับการถวายภัตตาหารหรือสิ่งของจาก ชาวบ้านในเวลาเช้า เรียกว่าการออกบิณฑบาต การออกบิณฑบาตของพระภิกษุเป็นกิจวัตรที่พระพุทธเจ้าทรงกำ�หนดไว้ ให้เป็นหน้าที่ ของพระภิกษุสามเณรมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล โดยพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญการบิณฑบาตว่าเป็นกิจอันประเสริฐ หรือในสามัญ เรียกว่าการโปรดสัตว์ เพราะการออกบิณฑบาตนั้นนับว่าเป็นการเผยแผ่พระศาสนาทางหนึ่งด้วย ดังในสมัยพุทธกาลที่พระภิกษุสงฆ์ จะเทศนาโปรดแก่บรรดาชาวบ้านซึ่งมาร่วมทำ�บุญ อันเป็นต้นเหตุแห่งการสวดให้พรหลังภัตตกิจในปัจจุบันนี้

นักบุญแห่งขุนเขา

Buddha of Mountain Buddha of Mountain


Buddha of Mountain

สงฆ์

ระสงฆ์ หมายถึง สาวกของพระพุทธเจ้า ผู้ซึ่งฟังคำ�สั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเลื่อมใส สละเรือนออกบวช ถือวัตร ปฏิบัติ ตาม พระธรรมวินัย ที่พระบรมศาสดา สั่งสอนและกำ�หนดไว้ พระสงฆ์ จัดเป็นรัตนะหนึ่งในจำ�นวนรัตนสามหรือพระรัตนตรัย ซึ่งได้แก่พระพุทธ พระธรรม พระ สงฆ์ในพระรัตนตรัยหมายถึงเฉพาะพระอริยสงฆ์ คือบุคคลไม่ว่าคฤหัสถ์หรือนักบวช และไม่ว่ามนุษย์ หรือเทวดา ที่ปฏิบัติตามพุทธธรรมจนได้บรรลุมรรคผล แต่โดยทั่วไปมักเข้าใจว่าพระสงฆ์คือพระ ภิกษุหรือพระภิกษุณี คือมนุษย์ที่ได้ฟังคำ�สั่งสอนแล้วเกิดความเลื่อมใสจนสละเรือนออกบวชตามพ ระพุทธเจ้า เพราะต้องการจะได้บรรลุธรรมตามพระพุทธเจ้าสั่งสอนไว้ ถือเป็นนักบวชในพระพุทธ ศาสนา พระภิกษุปฏิบัติตามสิกขาบทที่กำ�หนดไว้จำ�นวน 227 ข้อ


Buddha of Mountain

โครงการมิตรมวลชนนิมนต์พระนำ�ธรรมสู่ชายแดน

ครั้งเมื่อปัญหาตามแนวชายแดนได้ร้อนระอุขึ้น เนื่องจากอิทธิพลของ ขุนส่า,ปัญหาชนกลุ่มน้อยของประเทศพม่า,ปัญหาความยากจนของคนตามแนว ชายแดน,ปัญหาผู้ก่อการร้ายทั้งในและจากนอกประเทศ ฯลฯ ในขณะนั้นคณะ นายทหารจากกรมทหารราบที่ 17 จังหวัด พะเยา ได้หาทางแก้ไขปัญหาตามแนว ชายแดนดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์แสวงหาแนวร่วมเพื่อสร้างรั่วประชาชนขึ้น ตามแนวชายแดนภาคเหนือ ผลการดำ�เนินงานปรากฎว่า ได้รับความร่วมมือจาก คนตามแนวชายแดนน้อยมากจึงได้ปรับเปลี่ยนเพิ่มโครงการมาเป็น “โครงการ มิตรมวลชนนิมนต์พระนำ�ธรรมสู่ชายแดน” ได้นิมนต์พระสงฆ์จากทั่วภาคเหนือ เพื่อไปปฏิบัติภาระกิจดังกล่าว แต่เนื่องด้วยขาดงบประมาณสนับสนุนประกอบกับ พื้นที่ตามแนวชายแดนส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ที่ทุรกันดาร เต็มไปด้วยอันตรายจากผู้ไม่ ประสงค์ต่อชาติ และพระพุทธศาสนาจึง ได้รับความร่วมมือจากพระสงฆ์น้อยมาก จนกระทั่งเมื่อปี พ.ศ. 2538 ได้นิมนต์พระครูบาเหนือชัย โฆสิโต ให้ เข้าไปปฏิบัติภาระกิจที่สำ�คัญดังกล่าว ด้วยหัวใจที่เสียสละและกล้าหาญเด็ดเดี่ยว ของพระครูบาฯ ได้ขี่ม้าเข้าไปตามแนวชายแดนโดยมีความเมตตา,ความจริงใจและ ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นอาวุธกับม้าและบาตรเป็นเครื่อง ยังชีพ ได้ออกไปโปรดคนตามแนวชายแดน ซึ่งเป็นถิ่นที่ทุรกันดาร ต้องเผชิญ ปัญหาอุปสรรค์นานับประการ สิ่งแวดล้อมที่เต็มไปด้วย ภัยอันตรายต่างๆ ซึ่งบาง แห่งรถไม่สามารถเข้าถึงได้ ต้องใช้ม้าเป็นพาหนะ

ครูบาฯได้คอยช่วยเหลือให้คนตามแนวชายแดน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขา เผ่า ต่างๆ อาทิเช่น ม้ง,ลีซอ,อาข่า,มูเซอ,กระฉิ่นและไทยใหญ่ ซึ่งส่วนใหญ่จะนับถือผี ได้รู้จักการให้ทาน,การรักษาศีล (โดยเฉพาะศีล 5) ได้ ใช้ภาษาและสื่อที่เข้าใจง่าย เช่นการสอนศีล 5 เป็นทำ�นองเสนาะ เป็นต้น ปลูกฝังความรักชาติ,ศาสนาและพระ มหากษัตริย์ สร้างความสามัคคีธรรมให้เกิดระหว่างประชาชน ร่วมมือร่วมแรงใจ กันพัฒนาท้องถิ่นและพร้อมใจกันจัดงานร่วมใจต้านภัยชาติขึ้น จนกระทั่งเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2542 โครงการมิตรมวลชนคนชายแดน ได้รับความกรุณาธิคุณ จากสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหา ปรินายก ทรงรับเป็นองค์อุปถัมภ์โครงการและทรงประทาน v ชื่อโครงการว่า “โครงการมิตรมวลชนคนชายแดน” คือให้ ใช้ชื่อเดิมแต่ให้รวบรวมงานในโครงกา รอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องด้วย

นักบุญแห่งขุนเขา

Buddha of Mountain

ผลของโครงการมิ ต รมวลชนนิ ม นต์ ธ รรมสู่ ช ายแดน ทำ�ให้ชนเผ่าต่างๆ มีธรรมะ เกิดความสามัคคีกันในชน เผ่า ไม่ไปเกี่ยวข้องกับกลุ่มยาเสพติด มีความเข้มแข็ง ของคนในหมู่บ้าน โดยใช้หลักธรรมที่พระครูบาเหนือชัย นำ�ไปเผยแผ่ ไปใช้กับชีวิตจึงทำ�ให้มีคุณชีวิตที่ดี


นักบุญแห่งขุนเขา

Buddha of Mountain

ชาวเผ่าลีซอแต่งชุด ประจำ�เผ่ามาร่วมงาน

ชาวไทใหญ่ เป็นชนเผ่าที่มีความศรัทธาความนับถือ พระพุทธศาสนามาก จะเห็นได้จาก พิธีกรรมต่างๆจะมีภิกษุสงฆ์ไปเป็นส่วนรวม

ชาวไทใหญ่มักจะ แต่งชุด ประจำ�เผ่าทุกวันพระ


Buddha of Mountain


เด็กๆ ชาวเขาทีี่มาช่วยงานที่วัด นอกจากจะได้อาหารทานฟรีแล้ว ท่านพระครูบายังสอนธรรมะ อบรม คอยสั่งสอน

ศีล 5 เครื่องประกันชีวิต

พระพุทธองค์วางศีล 5 ไว้ เพื่อไม่ให้ทำ�บาป ที่จริงศีล 5 เป็นเครื่องประกันชีวิตนะ

ข้อที่ ข้อที่ ข้อที่ ข้อที่

1 ข้อที่ 2 เป็นเครื่องประกันทรัพย์สิน 3 เป็นเครื่องรับประกันครอบครัว 4 เป็นเครื่องประกันเรื่องสังคม 5 รับประกันเรื่องสุขภาพ

ศีลข้อที่ 1 ประกันชีวิตจริงๆ ถ้าใครรักษาได้ เราไม่ไปฆ่าเขาๆ ก็ไม่มาฆ่าเรา ศีลข้อที่ 2 เราไม่ไปลักขโมยของเขาๆ ก็ไม่มาลักขโมยของเรา เป็นเครื่องป้องกัน เป็นเครื่องรับ ประกันทรัพย์สินเงินทองทรัพย์สมบัติ ศีลข้อที่ 3 เป็นเรื่องประกัน เรื่องครอบครัว รักเดียวใจเดียว มันหลายใจมันเลยไม่รับประกัน มัน หลายครอบครัวมันเลยเอาครัวมาครอบ รับประกันไม่ได้ แล้วมาขอให้พระช่วยก็ช่วยไม่ได้ ตัวเองรับประกันตัว เองไม่ได้ ข้อที่ 3 ตัวเองผิดไม่ใช่พระผิดจะให้พระช่วยยังไงเพราะตัวเองไม่ประกันชีวิตตัวเองไม่ประกันครอบครัว ตัวเองแล้วจะให้ ใครมารับประกันให้ ใครมาค้ำ�ประกันให้ ศีลข้อที่ 4 รับประกันสังคมสังคมจะยอมรับก็ต้องเป็นคนพูดจริง ทำ�จริง ถ้าพูดไม่จริง ทำ�ไม่จริง ใครจะมายอมรับเรา ศีลข้อที่ 5 ประกันสุขภาพ ลองเลิกยาเสพติดดูสิ เหล้า บุหรี่ ยาเสพติดทุกอย่าง สุขภาพดีขึ้น แน่ พระพุทธองค์เลยว่า สีเลนะสุคติงยันติ เมื่อปกติแล้วก็มีความสุขมาก สีเลนะโภคะสัปทา เมื่อปกติแล้วก็ มีทรัพย์มาก สีเลนะนิพพุตติงยันติตัสมาสีลังวิโยธเย เมื่อปกติแล้วย่อมมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ พิจารณา แล้วก็มีเหตุผลตามความเป็นจริง คุยเรื่องพระนิพพานก็ยอมรับในเหตุผล ฟังเข้าใจง่าย

นักบุญแห่งขุนเขา

Buddha of Mountain


การเตรียมตัวเพื่อออกไปปฎิบัติกิจวัตร

นักบุญแห่งขุนเขา

Buddha of Mountain

นักบุญแห่งขุนเขา

Buddha of Mountain


ความสัมพันธ์ระหว่างพระกับม้า ที่เปรียบเสมือนเพื่อน

นักบุญแห่งขุนเขา

Buddha of Mountain

Buddha of Mountain


การที่ได้ดูแลกัน เอาใจใส่กัน ไม่เอาเปรียบกัน

ย่อมแสดงว่าเราเห็นใจซึ่งกันและกัน

ม้าเป็นสัวต์ที่ชอบน้ำ� ดังนั้นการที่ม้าได้อาบน้ำ� ได้แปรงขน จึงทำ�ให้เขามีความสุข

นักบุญแห่งขุนเขา

Buddha of Mountain


สัมมาอะระหัง

นักบุญแห่งขุนเขา

Buddha of Mountain

Buddha of Mountain


นักบุญแห่งขุนเขา

Buddha of Mountain

Buddha of Mountain


นักบุญแห่งขุนเขา

Buddha of Mountain

Buddha of Mountain


Buddha of Mountain Buddha of Mountain


มวยไทยโบราณไม่ได้เพียงแต่ใช่กำ�ลังในการต่อสู้เท่านั้น

แต่มวยไทยโบราณยังใช้ธรรม ในการต่อสู่กับจตใจของตน

กิจกรรมยุทธลีลา กิจกรรมยุทธลีลา เป็นกิจกรรมการสอน ให้กับเด็กเยาวชน บุคคลทั่วไปทั้งในประเทศและนอก ประเทศ ที่มีความสนใจในเรื่องยุทธลีลาไทย ศิลปะ ป้องกันตัวโบราณ อาทิ เช่น กระบี่กระบอง แม้ ไม้ มวยไทย กลองสะบัดชัย ตบมะผาบ เป็นต้น เพื่อ เป็นการอนุรักษ์วิชานักรบโบราณคู่แผ่นดินไว้ ในสาย เลือดของคนไทย ไม่ให้สูญหายและยังนำ�วิชานักรบ โบราณนี้ มาเป็นสื่อในการเผยแผ่ธรรมและร้อยรัด จิตใจ พัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเยาวชนไทยภูเขาเผ่า ต่างๆ

นักบุญแห่งขุนเขา

Buddha of Mountain


วัดถ้ำ�ป่าอาชาทอง มีวัดสาขาที่อยู่ตามแนวแดนทั้งหมด 12 สาขา โดยวัดทั้ง 12 สาขา ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของชาวเขาเผ่าต่างๆทั้งด้านศาสนา ด้านจิตใจ ด้านการประกอบอาชีพ โดยที่ พระ-เณร ได้ประกอบกิจวัตร 10 ของสงฆ์โดยครบถ้วน การขี่ม้าออกบิณฑบาตของ พระ-เณร ไม่ได้ เป็นการบิณฑบาตเพื่อเลี้ยงชีพตนเพียงอย่างเดียว แต่ยังบิณฑบาตเพื่อ เลี้ยงชีพชาวเขา โดยนำ�รายได้และสิ่งของที่ได้มาจากการบิณฑบาต นำ�ไป แจกจ่ายให้กับชาวไทยภูเขา ในแนวตะเข็บชายแดน ไทย-พม่า เพื่อความ เป็นอยู่ที่ดี โดยใช้หลักการสร้างรั้วมนุษย์ ที่เข้มแข็งเพื่อป้องกัน ปัญหา ต่างๆที่จะเข้ามาทำ�ลายประเทศไทยได้

Buddha of Mountain


นักบุญแห่งขุนเขา

Buddha of Mountain

Buddha of Mountain


นักบุญแห่งขุนเขา

Buddha of Mountain


นักบุญแห่งขุนเขา

Buddha of Mountain

Buddha of Mountain


สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี...ดงสงัด อดีตที่ผ่านมาเป็นอนันตาไปแล้ว

อนาคตที่จะมาถึงเป็นอนิจจังไม่เที่ยง ปัจจุบันเป็นทุกข์ขัง ทำ�ใจได้ก็เป็นสุขแล้วเน้อ

Buddha of Mountain


ขอกราบขอบพระคุณ

ครูบาเหนือชัย โฆสิโต เจ้าอาวาทวัดถ้ำ�ป่าอาชาทอง พระสงฆ์ทุกรูปที่วัดถ้ำ�ป่าและวัดสาขา

ขอขอบพระคุณ

พ่อ แม่ เพื่อนร่วมเดินทาง เด็กวัดถ้ำ�ป่าอาชาทอง ชาวบ้านที่ให้ความกรุณา อาจารย์แผนกศิลปะการถ ่ายภาพ ทุกท่าน โรงเรียนเพาะช่างที่ให้ความรู้ และทุกๆท่านที่มีส่วนร่วม

นาย บวรกมล สูนย์กลาง


นักบุญแห่งขุนเขา Buddha of Mountain  
นักบุญแห่งขุนเขา Buddha of Mountain  

หนังสือสารคดีภาพถ่ายพระขี่ม้า

Advertisement