Page 1


ผังภายในอาคารบ้านตัวอย่างประหยัดพลังงาน

การใช้พลังงานทดแทนกับบ้านต้นแบบประหยัด พลังงาน หลักการในการออกแบบทางสถาปัตยกรรม

1 2 3-4


สารบัญ หลักการในการใช้วัสดุเพื่ อประหยัดพลังงาน

การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน

4-6 7


อาคารบ้านตัวอย่างประหยัดพลังงาน อาคารบ้านตัวอย่างประหยัดพลังงานเป็นอาคารที่ออกแบบโดยน�ำหลักการออกแบบ ทางสถาปัตยกรรมที่มุ่งเน้นความเป็นธรรมชาติโดยในการออกแบบจะเน้นการมีช่องรับแสงช่อง ระบายอากาศและใช้วัสดุช่วยลดการใช้พลังงาและน�ำพลังงานธรรมชาติท่ีเป็นพลังงานทดแทนอาทิ พลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลม พลังงานชีวมวล เพื่อประกอบการใช้ชีวิตประจ�ำวัน


ผังภายในอาคารบ้านตัวอย่าง ประหยัดพลังงาน

1. 2. 3. 4. 5.

เฉลียง ห้องรับแขก ห้องครัว ห้องน�้ำ ห้องนอน

1


การใช้พลังงานทดแทนกับบ้าน ต้นแบบประหยัดพลังงาน

1.พลังงานไฟฟ้าที่ได้รับจากลมและแสงอาทิตย์โดย ผ่านกังหันลมกับแผงโซลาเซลล์พลังที่ได้ทั้งหมด จะเก็บไว้ที่ห้องแบตเตอร์รี่และผ่ านกระบวนการ แปลงกระแสไฟให้ เ ป็ น กระแสสลั บ เพื่ อ ใช้ ใ นครั ว เรือน 2.พลังงานชีวมวลโดยผลิตก๊าซชีวมวลทางเคมี ด้วยการย่อยสลายสารอินทรีย์ในที่ไม่มีอากาศ หรือไม่มีออกซิเจนที่เรียกว่า ก๊าซชีวภาพซึ่งได้ จากการหมักเศษอาหาร ได้ก๊าซมีเทนและก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์เพื่อน�ำมาใช้เป็นแก๊สชีวภาพ น�ำไปใช้ในการหุงต้ม

หลักการในการออกแบบ ทางสถาปัตยกรรม

1.บ้านมีลักษณะทรงสูงเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการถ่ายเท อากาศ 2.ช่องรับแสงรอบตัวบ้านให้ได้รับแสงจากธรรมชาติ เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าจากหลอดไฟ 3.ช่ อ งระบายอากาศรอบตั ว บ้ า นให้ มี ก ารถ่ า ยเท อากาศและความร้ อ นเพื่ อ ลดการใช้ เ ครื่ อ งปรั บ อากาศ

2


5.32 เมตร

3.55 เมตร

3


หลักการในการใช้วัสดุ เพื่ อประหยัดพลังงาน

หลั ก การในการใช้ วั ส ดุ เ พื่ อ ประหยั ด พลังงาน 1.การใช้สี

3.ฉนวนกันความร้อน โฟมโพลียูเรเธน

PU ( POLYURETHANE FOAM )มีความทดต่อ กรดและด่ า งค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ก ารน� ำ ความร้ อ นไม่ เกิน 0.023 วัตต์ต่อเมตร-เคลวิน(w/mk) มี ความหนาของฉนวนไม่น้อยกว่า 1 นิ้วฉีดพ่นใต้ ท้องแผ่นหลังคาเหล็กส�ำเร็จรูปจากผู้ผลิตหลักคา เหล็กและปิดทับผิวด้วยอะลูมิเนียมฟอยล์ 4.แผ่ น คอนกรี ต มวลเบาเสริ ม เหล็ ก แบบมี ฟ อง อากาศ-อบไอน�้ำ ท�ำให้ส่งผ่านความร้อนช้าและไม่เก็บความร้อนจึง ช่วยลดการถ่ายเทความร้อนจากภายนอกเข้าสู่ บ้าน

การใช้สีทาผนังบ้านตัวอย่างสีอ่อ โดยอาศัยหลัก การสะท้อนของแสง โดยที่สีที่อ่อนมีค่าการสะท้อน แสงมากกว่าสีที่เข้ม ดังนั้นสีเข้มจึงจะดูดซับความ ร้อนจากภายนอกเข้ามาภายในตัวบ้านได้มากกว่า สีอ่อน

2.ฝ้าชายคาระบายอากาศ

ไฟเบอร์ซีเมนต์ช่วยให้บ้านเย็นขึ้นด้วยการเพิ่ม ช่องทางระบายความร้อนออกจากหลังคาบ้านซึ่ง จะมีรูหรือช่องให้อากาศระบายผ่านเข้าออกได้

4


1.การใช้สี

2.ฝ้าชายคาระบายอากาศ

5


3.ฉนวนกันความร้อน โฟมโพลียูเรเธน PU ( POLYURETHANE FOAM )

ส�ำหรับรูปแบบของการใช้ งานกังหันลมในปัจจุบัน

4.แผ่นคอนกรีตมวลเบาเสริมเหล็กแบบมีฟองอากาศ-อบไอน�ำ้

6


ลักษณะกังหันลม ่องใช้ การใช้เครื าในบ้าน แบ่ ง 2ไฟฟ้ ประเภท 1.การใช้หลอดไฟ LED ให้แสงสว่าง

- ใช้พลังงานต�่ำให้ประสิทธิภาพการส่องสว่างที่สูงเรื่มตั้งแต่ 40 - 150 ลูเมน/วัตต์ - LED ปล่อยความร้อนออกมาน้อย ท�ำให้ลดการสูญเสีย พลังงานไฟฟ้า - อายุการใช้งานยาวนานกว่า 15,000 ชั่วโมง

2. เครื่องไฟฟ้าติดฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ควบคุม

การใช้ พ ลั ง งานเพื่ อ ช่ ว ยประหยั ด การใช้ พ ลั ง งานและ ประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า

7


อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วินัย หมั่นคติธรรม อาจารย์ท่ป ี รึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์นราทัศน์ ประมวลสุ ข คณะกรรมการ อาจารย์กันยพั ชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์ อาจารย์วิสุทธิ์ ศิริพรนพคุณ อาจารย์ดวงใจ ลิม ์ รี ้ ศักดิศ ออกแบบหนังสื อโดย นางสาว ภารดี พึ่ งเกษม อ้างอิงข้อมูลโดย หั ว ห น้ า ศู น ย์ ก า ร เ รี ย น รู้ พ ลั ง ง า น ท ด แ ท น กองทัพอากาศ น.ท. สั ญญา แสนทวี เจ้ า หน้ า ที่ ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ พ ลั ง งานทดแทน กองทัพอากาศ


Home  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you