Page 8

6 sentanterne var færdige, var der stiftet et nyt specialfoibund. Til at varetage ledelsen af dette forbund, valgte repræsentanterne som formand, forbundets første, KURT CHRISTENSEN. Han udsendte på forretningsudvalgets vegne et budskab i anledning af stiftelsen, som mundede ud i følgende programerklæring: Vort arbejdsprogram er følgende: Vi vil først og fremmest søge et loyalt samarbejde med såvel unioner som sportshaller. Vi vil igennem det kommende lovudvalgsarbejde virke for at skabe afgørende positive strukturændringer i dansk bowling, og derved give de kommende bestyrelser så gode arbejdsmuligheder, at det vil blive til gavn og glæde for såvel ledere som bowlere. Vi vil endvidere gennem de respektive kanaler søge tior optagelse i Dansk Idræts-Forbund fremmet mest muligt. Kurt Christensen Formand Til de øvrige, vigtigste poster i top-ledelsen valgtes som kasserer EGIL HOLM, som kom fra SBU, medens alle de øvrige forretningsudvalgsmedlemmer var fra København. Det var røvrigt en foranstaltning, man så at sige havde vedtaget på det stiftende møde, at forretningsudvalgsmedlemmerne skulle komme fra København

VIGGO HANSEN blev DBwF'sforste sekretær. Hal! er fra KB U, og var el! overgang denne unions formand

ElBEN HENRIKSEN, som vaT Dansb Bowling FOTbunds første spilleudsalgsformand, det der kan sammenlignes med hvad vi i dag kalder idrætsleder, ser vi her i hyggelk[ samtale med Arne Tysen, fOTbundsformand for Sveriges Bowling Forbund i mange dr og international bouilingleder, Eiben. Henriksen var senere sekretær i DBuoF og er nu formand for Amator og Ordensudvalget.

og deromkring, og det for at spare rejseomkostninger. Penge var der nemlig ikke mange af, og møderne i forretningsudvalget til gengæld utallige her i den første tid. Til sekretær valgtes da VIGGO HANSEN, og til spilleudvalgsformand, som det hed den gang, ElBEN HENRIKSEN. Arene derefter På eet område mærkede bowlerne, at det ikke er så ligetil, at få en ny organisation op at stå. Vel især ikke, når den ekspanderer så kraftigt, som tilfældet var med Dansk Bowling Forbund. På stiftelsesdagen var vi 1.780 medlemmer, fordelt i 98 klubber, og det steg stadig. De nye haller, som netop i tresserne blev indviet, betød både større medlemstilgang og også forskellig indstilling til sporten. Så det område, hvor bowlerne var stærkest involveret i det organisatoriske, var spørgsmålet om at få forbundslovene gjort så smidige og effektive, at alle kunne være tilfredse med dem. Ikke mindre end 4 gange har man således været præsenteret for helt,

Profile for Bowleren

Dansk Bowling Forbund - 10 år - 1977  

Dansk Bowling Forbund - 10 år - 1977  

Profile for bowleren
Advertisement