Page 23

21

Opgaverne siden 1974 Af Jørgen Højager Bowlingsportens opgaver siden 1974 belserne på at få etableret flere haller. Efter repræsentantskabsmødet i for- Det nye forretningsudvalg følte sig året 1974 tog arbejdet i forretnings- fastlåst i de forhold der eksisterede, udvalget en drejning. Det såkaldte og som gav sig udslag i betragtninger "krise år" i dansk bowling var over- som: "Vi får ikke flere medlemmer, stået, og de forudgående år var bl.a. sålænge vi ikke har flere haller", eller anvendt til at stabilisere vor organisa- som: "Vi får ikke flere haller, sålænge tion. De grundlæggende rammer, som vi ikke er flere medlemmer". Derved struktur og hele vort lovkompleks, kom vi ikke ud af stedet. Derfor tog fungerede og havde bevist sin bære- vi kontakt med M1F og Brunswick og indledte et samarbejde, som vi må dygtighed. De første kræfter blev naturligvis sige absolut har været tilfredsstillende. sat ind på at forbedre og stabilisere Sideløbende hermed har vi indledt forbundets økonomi, som ikke var i kontakter til de kommunale myndigbedste forfatning. Denne opretning af heder over hele landet. Disse myndigøkonomien tog vel stort set det meste heder og andre relevante idrætsorgaaf et par år. nisationer modtager løbende vort De daglige rutiner, såvel på det ad- medlemsblad, hvorved de er orienteret ministrative som på det sportslige om- om vore aktiviteter. Trods alt sigter råde blev naturligvis vedligeholdt, men vi på at aktivere de kommunale mynforretningsudvalget forsøgte nu at digheder i en sådan grad at bowlingvirke mere udadvendt, idet vort mål haller en skønne dag naturligt indgår var at udbrede kendskabet til vor i kommunens planer generelt om sport i et forsøg på at gøre bowling- idrætsbyggeri. Forretningsudvalgets sporten endnu større. mission i denne sammenhæng er at Et redskab vi anvendte og siden har virke som konsulent overfor de gjort med vekslende held var PR-red- interesserede bygherrer. Det kan kun skabet. Pressearbejdet kom ind i faste være i vor egen interesse at vi får udrammer, vi fik gode kontakter, respek- bygget vor totale banekapacitet. Først tivt udbygget de vi allerede havde, til da kan vi forvente en væsentlig stigDanmarks Radio og dagspressen iøv- ning i vort medlemstal. I de sidste 2-3 rigt. Udbygget i en sådan grad, at år er der således åbnet nye haller i pressen kunne stole på os, at vort Odense, Køge og Silkeborg. Kolding stof konstant tilgik redaktionerne står foran snarlig åbning, og i en rækumiddelbart efter hvert arrangement. ke andre byer er der halprojekter i arDet var naturligvis i første række vor bejde på forskellige trin. nyetablerede danmarksturnering, vi Også på den internationale arena byggede denne pressekontakt ~p omkring. har vi sat ind. Såvel organisatorisk som Idag har vi 12 bowlinghaller og flere sportsligt. Vor internationale organisaer på vej. Hidtil havde man fra forbun- tion som netop har fejret 25 års jubidets side ikke taget aktivt del i bestræ- læum, er faktisk først nu ved at kom-

Profile for Bowleren

Dansk Bowling Forbund - 10 år - 1977  

Dansk Bowling Forbund - 10 år - 1977  

Profile for bowleren
Advertisement