Page 12

10 været på ungdomsområdet, hvor vi mener at kunne prale med, at vi har været foregangsmænd for resten af Norden, ja, måske resten af Europa. I dag beklæder vore øverste ledere tillidsposter i begge organisationer. Delingen af bowling og kegler på internationalt plan medførte iøvrigt, at vi her i landet i år kunne ophæve Dansk Kegle- og Bowling Union, hvis opgave udelukkende var af repræsentativ art, og hvis formand Henning E. Jensen var i alle de næsten 10 år, organisationen bestod. Han var en pligtopfyldende formand, som af vor idræt blev hædret med forbundets ærestegn, da organisationen blev opløst. Det udbyggede samarbejde smittede af, og smitter stadig af på landsholdssamarbejdet. Udover de mere faste arrangementer, VM, EM og NM, kunne flere landskampe arrangeres. Navnlig på ungdomsfronten har samarbejdet og udvekslingen taget til i de senere år. Instruktions- og kursusvirksomheden Allerede på et meget tidligt tidspunkt opstod naturligt de første tanker om - gennem uddannelsen af instruktører og organisationsledere - at gøre vor organisation og sport mere slagkraftig. Forskellige planer blev udklækket fra forskellig side, men i flere år har vi, via Dansk Idræts-Forbunds grundkurser, eller basiskurser, som det hedder nu, suppleret med specialkurser indenfor og om bowling, foretaget vor uddannelse. Det er et område, som der navnlig i de senere år, virkelig er afsat økonomiske ressourcer til, og mange, mange bowlere har benyttet sig af de tilbud, der ligger for dem. Som det tegner sig nu - lidt fremtid må gerne med her - ser instruktions- og kursus-" virksomheden ud til at stå overfor det helt store gennembrud. Interessen og økonomien er til stede.

En af de første, som her i landet for alvor, og pd landsbasis, begyndte den direkte instruktion, var svenskeren Giista Zellen; redaktør af det svenske BOWLAREN. l vinteren og foråret 1972 tog han rundt til de haller, som var interesseret, og instruerede ved hjælp af moderne videoudstyr, en lang række bowlere. Han var endvidere impliceret i DBwF's første specialkurser, og virker iøvrigt som instruktør, ogsd af elitebotalere, over hele Europa. Her [dY een af de lokale bowlere i Frederikssund, Emmy Nielsen, en retning pd kuglen angivet.

Forbundets formænd Som nævnt flere steder, blev KURT CHRISTENSEN forbundets første formand. Han valgtes på det stiftende repræsentantskabsmøde i Nyborg den 10. december 1967, og det var uden modkandidater. Hans hidtidige arbejde og hans standpunkter, gjorde ham selvskreven til formandsposten. Kurt Christensen havde sin fortid i keglesporten, men gik ved bowlingens fremkomst på de københavnske kan-

Profile for Bowleren

Dansk Bowling Forbund - 10 år - 1977  

Dansk Bowling Forbund - 10 år - 1977  

Profile for bowleren
Advertisement