Page 123

FYNS BOWLING UNION'S UNGDOMSFOND FUNDATS §1 Fondens navn er Fyns Bowling Unions Ungdomsfond. Dens formål er at yde støtte til ungdomsspillere under Fyns Bowling Union.

og ungdomsarbejde

på Fyn

Fondens adresse er Fyns Bowling Unions, og er en selvejende institution, hvis midler ingensinde kan anvendes til dækning af nogen af Fyns Bowling Unions forpligtelser.

§2

Fondens midler tilvejebringes ved frivillige bidrag eller ved overskud fra forskellige arrangementer, specielt arrangeret med dette formål for øje.

§3

Fondens bestyrelse består af: Formanden: Fyns Bowling Union. Formanden: Old Girls-Boys Forening Odense. Formanden: Odense Bowling Alliance. Sekretær: Valgt, uden stemmeret. Udgifter i forbindelse

med fondens virke afholdes af fonden.

§4

Bortset fra dækning af fondens udgifter, kan bidragene kun anvendes på en sådan måde, som udtrykkelig er fastlagt af bestyrelsen i hvert enkelt tilfælde. Ansøgninger til fonden stiles til fondens bestyrelsesformand, som indkalder den øvrige bestyrelse, efter at have indhentet de nødvendige oplysninger. Bestyrelsen tager herefter stilling til ansøgningens rimelighed. Opfyldes de af bestyrelsen stillede betingelser til ydelsen ikke, kan denne kræves tilbagekaldt.

§5

Der afholdes et fast årligt møde i april måned. Her gøres status over de ydelser, der er gjort i året. Man planlægger rammen for ydelser for det kommende år.

§6

Bestyrelsens beslutninger afgøres ved simpelt stemmeflertal. Bestyrelsen vælger en sekretær, der fører protokol over bestyrelsens beslutninger og møder. Fondens kasserer, som er Fyns Bowling Unions, skal på en speciel konto, box eller depot holde fondens midler adskilte fra Unionens. Kassereren fører regnskab for fonden. Fondens bestyrelse tager beslutninger om anbringelse af fondens midler. Disse anbringes på en sikker og givtig måde. Fondens regnskab forelægges i revideret stand de 3 interessenters repræsentantskabsmøder. Regnskabsåret følger kalenderåret. Revisor er Fyns Bowling Unions.

Stiftet i Odense Bowlinghal Odense, den 29. september

1982 121

Profile for Bowleren

FBwU Turneringsplan - (1998-99)  

FBwU Turneringsplan - (1998-99)  

Profile for bowleren
Advertisement