Page 118

22.4

En spiller, der deltager i dobbeltkamp og spiller den første kamp, men ikke den anden, vil have siddet en kamp over på holdet og være spilleberettiget næste spilleweekend på et lavereliggende hold.

22.5

Holdene benævnes fra turneringsstart hold 1 og hold 2. Et højereliggende hold vil herefter være det hold, der fra turneringsstart er benævnt hold 1.

22.6

Klubben skal altid i samme række stille et højereliggende

22.7

Udebliver et hold fra en turneringskamp uden gyldig grund, er kampen tabt. Det hold, der er mødt, spiller og får 10 point samt det antal kegler, holdet opnår.

22.8

Hvis et hold trækkes inden turneringens samme regler som i stk. 7.

22.9

En klub, der ønsker at nedlægge protest, skal omgående rette henvendelse til turneringslederen/dommeren. Gælder en protest det sportslige resultat, skal jourhavende på slagseddelen og scoringslisten tydeligt anføre protest. Klubben skal inden 48 timer fra kampens ophør indgive skriftlig protest medfølgende kr. 350,- til Unionens seniorleder. Protesten behandles af Unionens idrætsudvalg, og tages protesten til følge, tilbagebetales de kr. 350.-

22.10

Datoen for de berammede kampe kan kun undtagelsesvis ændres. Ansøgning herom skal i så fald skriftligt tilstilles FBwU's turneringskoordinator i3 eksemplarer senest 2 uger før kampens afholdelse. FBwU kan i særlige tilfælde i samråd med de implicerede klubber forlange en kamp flyttet til et andet tidspunkt. Også her gælder 2 ugers varsel.

22.11

Flyttes en kamp officielt, ændres datoen for den oprindelige spilledag, til den dato, hvor den udsatte kamp afvikles. Dette gælder tillige trediepart i en dobbeltkamp.

22.12

Forsinkelse i offentlige transportmidler accepteres ikke som gyldig grund for udeblivelse eller for sen ankomst til en kamp. Undtaget herfra er Danmarksturneringen samt udenbys gæster.

afslutning,

hold.

spiller modparten

efter

§ 23. TURNERINGSREGLER 23.1

Et hold består altid maksimum af holddisciplinstørrelsen samt een udskiftningsspiller samt holdleder. Samtlige spillere, udskiftning samt holdleder er fra kampens start til dens afslutning underlagt de til enhver tid gældende turnerings-og spilleregler, jf .. DBwF's love § 23.13. Holdlederen kan eventuelt være en spiller på holdet.

23.2

Det er samtlige spillere, udskiftning samt holdleder forbudt at ryge og indtage alkoholiske drikke under kampe, mesterskaber og stævner.

116

Profile for Bowleren

FBwU Turneringsplan - (1998-99)  

FBwU Turneringsplan - (1998-99)  

Profile for bowleren
Advertisement