Page 115

15.4

Enhver inddragelse af licens skal forelægges endelig godkendelse, jf .. DBwF § 6, stk. 8.

§ 16. BESTEMMELSER Supplement

DBwF's forretningsudvalg

til

FOR KLUBSKIFTE

til DBwF's reglement for klubskifte (DBwF § 22)

16.1

Spillere, der ønsker at skifte klub, udfærdiger en udmeldelse i tre eksemplarer, hvorefter spilleren henvender sig til formanden for den afgivne klub med eksemplarerne. Et bestyrelsesmedlem fra den afgivne klub påtegner udmeldelsen. Såfremt spilleren ikke har noget udestående med klubben, får vedkommende de to eksemplarer tilbage. Spilleren indsender derefter den ene udmeldelse samt sit licenskort til Licensformanden. En spiller kan kun repræsentere den på licenskortet registrerede klub.

16.2

Spillerens karantæne begynder den dato, Licensformanden gyldige udmeldelse eller meddelelse om eksklusion.

16.3

Ved klubskifte får spilleren 3 måneders karantæne, gældende alt holdspil ud over 2-mandshold. Karantænen regnes fra poststemplets dato. Klubskifte foretaget i perioden 1. maj - 31. maj medfører ikke karantæne, spilleren er dog tidligst spilleberettiget til holdspil fra 1. juni samme år. Ved klubskifte forstås, at både udmeldelse

og indmeldelse

modtager den

har fundet sted.

16.4

Ved alle klubskifter er spilleren tidligst spilleberettiget skiftet, regnet fra poststemplets dato.

8 dage efter klub-

16.5

Karantænen udmeldelse,

16.6.

Et medlem, der er i restance i en klub, kan ikke optages i nogen anden i DBwF tilsluttet klub.

16.7

Undtaget fra karantæne ved klubskifte er spillerens deltagelse i individuelle stævner og på repræsentative hold. I stævner skal spilleren repræsentere sin nye klub, med mindre spilleren kan opnå sin tidligere klubs skriftlige tilladelse til at bære dennes klubdragt. Denne dispensation kan dog kun gælde i de tre måneder, karantænen varer.

16.8

Såfremt en spiller skifter klub p.g.a. (dokumenteret) union, bør der gives dispensation fra stk. 3.

16.9

Hvis en spiller skifter fra en klub, der ikke anmelder hold eller løser licens for spillere, skal stk. 3 respekteres, med mindre klubben eller dens bowlingafdeling er opløst.

indtræder, uanset spilleren straks eller senere fortryder sin også selvom spilleren går tilbage til sin tidligere klub.

flytning til en anden

113

Profile for Bowleren

FBwU Turneringsplan - (1998-99)  

FBwU Turneringsplan - (1998-99)  

Profile for bowleren
Advertisement