Page 114

12.3

Bestyrelsens opgaver er bl.a.: a. At påse, at Unionens love og bestemmelser overholdes. b. At godkende klubbers love og bestemmelser. c. At behandle sager af betydning for bowlingsporten på Fyn.

12.4

Bestyrelsen afgør selv sin forretningsorden.

12.5

Det påhviler bestyrelsen, at der bliver ført forhandlingsprotokol fra samtlige repræsentantskabs- og bestyrelsesmøder. Endvidere at der udsendes referat fra repræsentantskabsmødet til mandaterne.

12.6

Beslutninger træffes ved almindeligt flertal blandt de fremmødte. Ved stemmelighed er formandens eller dennes stedfortræders stemme afgørende.

12.7

For at bestyrelsen er beslutningsdygtig kræves, at mindst 4 medlemmer er til stede.

§ 13 DBWF'S REPRÆSENTANTSKABSMØDE 13.1

Unionens repræsentanter i DBwF's repræsentantskab vælges på Unionens ordinære møde for en periode på 1 år.

13.2

Repræsentanterne, udover unionsformanden, samt 2 suppleanter vælges på det ordinære repræsentantskabsmøde.

13.3

Referat fra DBwF's repræsentantskabsmøde tilsendes klubberne.

§ 14. UNIONENS OPLØSNING 14.1

Fyns Bowling Union kan kun opløses, når 2 på hinanden følgende repræsentantskabsmøder med mindst en måneds mellemrum har vedtaget dette med 2/3 majoritet.

14.2

I tilfælde af Unionens opløsning tilfalder midlerne DBwF.

BESTEMMELSER §15. 15.1

ORDENSBESTEMMELSER Klubber/medlemmer, som ikke overholder FBwU's og DBwF's love og bestemmelser efterretteligt, eller som på anden måde skader eller modarbejder FBwU, kan ekskluderes eller idømmes karantæne.

15.2

Eksklusion eller karantæne af klub/medlem kan kun foretages af FBwU.

15.3

Enhver eksklusion eller karantæne vedrørende et medlem, der besidder en tillidspost i FBwU, indankes til DBwF's bestyrelse til afgørelse.

112

Profile for Bowleren

FBwU Turneringsplan - (1998-99)  

FBwU Turneringsplan - (1998-99)  

Profile for bowleren
Advertisement