Page 113

3. Andre afgørelser ved repræsentantskabsmødet træffes ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed bortfalder et forslag. 10.8

Foruden repræsentanterne har følgende adgang til at overvære repræsentantskabets møde med forhandlingsret: a. b. c. d.

Dansk Bowling Forbunds bestyrelse og udvalgsformænd. Formanden for eventuelle stående udvalg under FBwU. Presseudvalg. Dommerkomite.

§ 11. EKSTRAORDINÆRT

REPRÆSENTANTSKABSMØDE

11.1

Repræsentantskabet indkaldes til ekstraordinært møde, når unionsbestyrelsen finder det påkrævet, eller når 5 klubber skriftligt overfor unionsbestyrelsen fremsætter begæring herom med motiveret emne.

11.2

Unionsbestyrelsen indkalder til ekstraordinært repræsentantskabsmøde med 14 dages varsel, senest 7 dage efter begæringens modtagelse.

11.3

Indkaldelsen skal indeholde det eller de forslag, der ligger til grund for afholdelsen af mødet, samt en dagsorden med følgende punkter: 1. Mandaternes prøvelse. 2. Valg af dirigent. 3. Forslag. 4. Eventuelt.

11.4

Kun de forslag, der er nævnt i dagsordenen,

11.5

Den øvrige forretningsorden for ekstraordinært som for det ordinære møde.

11.6

Hvis de godkendte mandater ved et ekstraordinært repræsentantskabsmøde kke udgør mindst 50% af Unionens repræsentantskab, indkalder unionsbestyrelsen til et nyt ekstraordinært møde med 14 dages varsel. Dette nye møde er beslutningsdygtigt uanset antallet af godkendte mandater.

kan behandles på mødet. repræsentantskabsmøde

er

§ 12. UNIONSBESTYRELSEN 12.1

Unionsbestyrelsen nier følges.

er ansvarlig for, at de af repræsentantskabet

retningsli-

12.2

Unionsbestyrelsen består af formand, sekretær, kasserer, seniorleder, ungdomsleder og turneringskoordinator .

111

Profile for Bowleren

FBwU Turneringsplan - (1998-99)  

FBwU Turneringsplan - (1998-99)  

Profile for bowleren
Advertisement