Page 110

6.3

Såfremt kontingentet ikke er indbetalt rettidigt, og heller ikke efter påkrav er indbetalt 1. januar, slettes medlemmet af FBwU.

6.4

Enhver klub betaler ved tilslutning et optagelsesgebyr samt det årlige kontingent pr. medlem for den igangværende regnskabsperiode.

6.5

Optagelsesgebyr og det årlige kontingent til Unionen fastsættes af Unionens repræsentantskab.

6.6

Alle licenserede seniorer, ungseniorer og pensionister betaler et ungdomstilskud, som afregnes sammen med indløsning af licens. Tilskuddet fastsættes på FBwU's ordinære repræsentantskabsmøde. Beløbet indgår i en ungdomstilskudspulje, som udbetales til klubber med ungdomsspillere. Udbetalingen sker en gang årligt primo september. For at modtage tilskud fra puljen, skal følgende krav være opfyldt: Klubben skal have en ungdomsafdeling. Klubben skal have en ungdomsleder. Klubben skal være villig til at modtage nye medlemmer. Hele puljen fordeles til klubberne i forhold til antallet af ungdomsspillere: Der har eller har haft licens i registreringsperioden 01.07-30.06. Der i samme periode har spillet mindst 12 snittællende serier. Puslinge dog 8 serier.

§7. REGNSKAB 7.1

Unionens regnskabsår er kalenderåret.

7.2

Regnskabet skal være afsluttet og fremsendt til revision senest 1. februar. Revisionen skal være afsluttet senest 15. februar, og det reviderede regnskab udsendes til klubberne senest 8 dage før afholdelse af det ordinære repræsentantskabsmøde.

7.3

Unionsbestyrelsen udsender senest 8 dage før afholdelse af det ordinære repræsentantskabsmøde, sammen med det reviderede regnskab, budgetforslag for løbende regnskabsår. Kassereren må ligge inde med en kassebeholdning på indtil kr. 5.000,-. Unionens øvrige kontante midler indsættes i en anerkendt bank eller sparekasse, hvor beløb kun kan hæves af kassereren.

108

Profile for Bowleren

FBwU Turneringsplan - (1998-99)  

FBwU Turneringsplan - (1998-99)  

Profile for bowleren
Advertisement