Page 109

4.3

Enhver klub/bowlingafdeling, der ønsker at tilslutte sig Unionen, skal skriftligt fremsende ansøgning herom. Ansøgningen fremsendes til Unionen og skal være vedlagt klubbens love, medlemsfortegnelse, bestyrelsessammensætning samt beskrivelse af klubbens spilledragt. Medlemsfortegnelsen skal indeholde, navn adresse og fødselsdato med tilføjelse af sidste ciffer i CPR-nummeret.

4.4

Unionens bestyrelse behandler ansøgningen. Resultatet af behandlingen meddeles klubben senest fire uger efter modtagelse af ansøgningen.

4.5

Klubberne indsender hvert år inden 15. december en fortegnelse over medlemmer, der ønskes optaget under FBwU (se § 5.2 - 5.4) og indbetaler kontingent for det følgende år (se § 6.2). Eventuelle ændringer i klublove eller bestyrelsessammensætning fremsendes efter klubbernes generalforsamling.

4.6

Klubbers udmeldelse

4.7

Klubber, der melder sig ud, eller som slettes af Unionen (se § 6.3), fortaber såvel medlems- som økonomiske rettigheder.

af Unionen skal ske med mindst 2 måneders varsel.

§ 5.

MEDLEMMER

5.1

Som medlem af Unionen optages enhver, der er medlem af en klub/bowlingafdeling i en klub tilsluttet Unionen.

5.2

Optagelse af medlemmer sker ved, at spillerens klub til Unionen indsender oplysning om fulde navn, adresse, fødselsdato samt sidste ciffer i CPRnummer og endvidere ved at indbetale kontingent til Unionens kasserer. Medlemskabet er dog tidligst gyldigt 8 dage efter indsendt ansøgning og kontingentllicensbetaling. Poststemplets dato afgør alene ansøgningstidspunktet.

5.3

Medlemskabet er gældende indtil 31. december. Fornyelse af medlemskab sker hvert år inden 15. december.

5.4

Medlemmer, der optages, har de rettigheder og pligter, som fastsættes DBwF's love (§ 6).

§ 6.

KONTINGENT

6.1

Alle klubber tilsluttet Unionen betaler et årligt kontingent pr. medlem, omfattende licens til DBwF og kontingent til Unionen.

6.2

Kontingentet betales forud og skal, for at medlemskabet 1. januar, være indbetalt 15. december.

i

kan være gyldigt fra

107

Profile for Bowleren

FBwU Turneringsplan - (1998-99)  

FBwU Turneringsplan - (1998-99)  

Profile for bowleren
Advertisement