Page 11

32. FREMGANGSMADEVEDPROTEST En klub som under afvikling af en kamp ønsker at nedlægge protest skal: a) henvende sig til turneringslederen som plItegner scoresedlen "PROTEST" b) udfærdiger efter kampen en skriftlig protest, som enten overdrages til den lokale turneringsledelse senest 3 timer efter kampens afslutning eller til unionens spilleudvalgsfor· mand, som skal modtage protesten senest anden hverdag efter kampen. c) Vedrører protesten en kamp i Danmarksturneringen, skal den protesterende part, senest samtidig med protestens indsendelse, indbetale et depositum pli kr. 350,· til DBwF. Se iØvrigt Dansk Bowling Forbunds Bestemmelser 28. stk., 11.0. Såfremt turneringslederen modtager en skriftlig protest, påtegnes denne med dato for modtagelse samt kvittering (navn). Protesten sendes herefter til unionens spilleudvalgsformand, evt. sammen med en indberetning om sagen fra turneringslederen. 3.3. BEHANDLING AF PROTESTER En skriftlig protest behandles af DBwF's idrætsudvalg (vedr. Danmarksturneringen) eller af unionens spilleudvalgs/forretnings· udvalg (alle andre rækker). Protesten skal behandles inden een måned. Resultatet meddeles de implicerede klubber som herefter inden 14 dage kan anke afgørelsen for DBwF's A·& Ovudvalq (fremsen· des gennem DBwF's forretningsudvalg). 4.0 ADVARSEL eller BORTVISNING En spiller, der optræder usportsligt, kan af turneringslederen tildeles en advarsel eller bortvises fra banen. Dette skal dog ske i overværelse af begge holdledere. Reserven må ikke indsættes, slagsedlen påføres "~ORTVIST", og der indberettes om hændelsen til unionens spilleudvalgsfor· mand. Eksempler: a) en spiller, der optræder synligt beruset, skal bortvises fra banen.

Dansk Bowling Forbund·

TurneringslederhAndbog

11

Profile for Bowleren

Turneringsleder Håndbogen (1983)  

Turneringsleder Håndbogen (1983)  

Profile for bowleren
Advertisement