Page 97

DANSK BOWLING

FORBUNDS UNGDOMS FOND Fundats §1. Fondets navn er Dansk Bowling Forbunds Ungdomsfond. Dets formål er at yde støtte til ungdomsspillere under DBwF. Fondet, hvis adresse er DBwF's, er en selvejende institution, hvis midler ingensinde kan anvendes til dækning af nogen DBwF påhvilende forpligtelse. §2. Fondets midler tilvejebringes ved frivillige bidrag eller ved overskud fra forskellige arrangementer, specielt arrangeret med dette formål for øje. §3. Fondets bestyrelse består af DBwF's ungdomsudvalg. Udgifter i forbindelse med fondets virke afholdes af fondet. §4. Bortset fra dækning af fondets udgifter, kan bidragene kun anvendes på en sådan måde, som udtrykkeligt fastlagt af bestyrelsen i hvert enkelt tilfælde. Bestyrelsen indkalder mindst een gang årligt gennem bowlingpressen ansøgninger, men også ansøgninger, der fremkommer i årets løb kan komme i betragtning, hvis der er midler hertil. Ansøgninger skal stiles til fondet, men sendestil den pågældende union, som ved sin påtegning tager stilling til ansøgningensrimelighed. Opfyldes de af bestyrelsen stillede betingelser til ydelse ikke, kan denne kræves tilbagekaldt. §5. Bestyrelsens beslutninger afgøres ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen vælger en sekretær, der skal føre protokol over bestyrelsens beslutninger. Fondets kasserer, som er DBwF's skal, på en speciel bankkonto, holde fondets midler adskilt fra DBwF's midler, og føre regnskab for fondet. Fondets regnskab forelægges i revideret stand DBwF's repræsentantskab ved det ordinære repræsentantskabsmøde. Regnskabsåret følger kalenderåret og revisorer er DBwF's. §6. Efter indstilling fra fondets bestyrelse, kan DBwF's hovedbestyrelse foreslå repræsentantskabet af foretage ændringer i nærværende fundats.

95

Profile for Bowleren

Bowling Håndbogen - (1983 84)  

Bowling Håndbogen - (1983 84)  

Profile for bowleren
Advertisement