Page 92

der skrives forkert, skal holdlederen i samråd med modstanderens holdleder, rette scoren til de faktisk faldne kegler. 9.2 De af unionerne udpegede turneringsledere, er øverste myndighed hvis afgørelse må respekteres. Eventuelle tvivlsspørgsmål kan indankes, jvf. stk. 11.0. Turneringslederne er ansvarlige overfor seniorudvalget. 10.0 Udebliver et hold fra en turneringskamp uden gyldig grund, er denne tabt. Det hold som er mødt, spiller mod hinanden indbyrdes, og får 2 point for hver serie, samt det antal kegler, holdet opnår. 10.1 Hvis et hold trækkes inden turneringens afslutning, spiller modparten på hjemmebane efter samme regler som nævnt i 10.0. 10.2 Det pålægges det forsinkede hold, på et så tidligt tidspunkt som muligt, at meddele forsinkelsen/udeblivelsen til modstander, spillehal og turneringskomiteens formand. Tilrettelæggelse af evt. ny spilledato. formidles af turneringskomiteen. 10.3 Såfremt en turneringskamp i Danmarksturneringen strækker sig ud over 4 timer fra det annoncerede starttidspunkt. jvnf. dog stk. 10.2, skal kampen aflyses såfremt en af de implicerede holdledere ønsker det. Når en såledesafbrudt kamp genoptages, skal kampen spilles af de samme spillere som holdet stillede med i den afbrudte kamp, ligesom kampen skal genoptages med den score holdene havde i den sidst spillede rude inden kampens afbrydelse. DBwF afholder alle udgifter i forbindelse med en eventuel omkamp. 11.0 En klub, som under afviklingen af en kamp ønsker at nedlægge protest, skal henvende sig til turneringslederen, som påtegner scoresedlen PROTEST. Holdlederen udfærdiger efter kampen en skriftlig protest, som enten overdrages til den lokale turneringsledeise senest 3 timer efter kampens afslutning eller til unionens spilleudvalgsformand, som skal have den i hænde senest anden hverdag efter kampen. Den protesterende part skal, senest samtidig med protestens indsendelse til DBwF's seniorudvalg, indbetale -et depositum på kr. 350,00 til DBwF. Beløbet tilbagebetales kun, såfremt den pågældende får fuldt medhold i protesten. I tilfælde af delvis medhold afgør DBwF's seniorudvalg, hvorvidt der skal tilbagebetales noget og i bekræftende fald hvor meget. Protestens afgørelse træffes af DBwF's seniorudvalg. Se iøvrigt turneringslederhåndbogens § 3.0, 3.1,3.2 og 3.3. 12.0 Datoen for de berammede kampe kan kun undtagelsesvis

90

Profile for Bowleren

Bowling Håndbogen - (1983 84)  

Bowling Håndbogen - (1983 84)  

Profile for bowleren
Advertisement