Page 87

1. Tid og sted for stævnets afholdelse. 2. Hvilke discipliner der spilles i. 3. Antallet af rækker og specifikationer af disse. 4. Eventuelle handicap. 5. Startafgiftens størrelse, 6. Præmiernes art og omtrentlige værdi. Ønsker arrangøren udenlandsk deltagelse, gælder følgende regler: Spilleren skal fremvise licensbevis på forlangende. Spillere fra medlemslande af Nordisk Bowlingforbund starter i den klasse, hvori spilleren er licenseret i sit hjemland ..... Andre udenlandske spillere starter i højeste klasse. De pågældende landes respektive forbund, skal underrettes om udsendelse af invitationerne og om pro positionerne for stævnet. Af plakater og invitationer i forbindelse med et godkendt stævne skal det fremgå, at der spilles efter FlO's regler og at der forelig· ger godkendelse af DBwF. Svaret på ansøgningen skal være ansøgereni hænde senest2 uger efter modtagelsen i DBwF og indeholde begrundelse for et evt. afslag. Efter ændringer af pro positionerne i overenstemmeise med DBwF's anvisninger, kan stævnet godkendes. Når et stævne er godkendt af DBwF betyder det, at deltagerne har garanti for, at der spilles efter F lO's regler og at propositionerne for stævnet overholder DBwF's love og bestemmelser. 6. I alle officielle og godkendte kampe må kun deltage DBwF's licenserede medlemmer og udenlandske spillere, der er medlem af et nationalt forbund under FIO, medmindre DBwF har givet skriftlig tilladelse til at gennemførespecielle rækker for ulicenserede spillere. Disse må i såfald kun omfatte ulicenserede spillere og ikke international deltagelse. § 24. INTERNATIONALE

TURNERINGER 1. For at afholde en egentlig, åben international turnering, kræves en officiel tilladelse af FIO. 2. Ansøgning herom skal udfærdiges på specielle blanketter, der kan rekvireres hos DBwF, og sammen med indbetaling af gebyr, fastsat af F 10, indsendes til F IO, gennem DBwF, senest 3 måneder inden stævnets eller turneringens afholdelse. 3. FIO sørger for, at samtlige medlemslande gøres bekendt med turneringens afholdelse, når godkendelsen foreligger. 4. Turneringen må kun gennemføres som en international turnering, såfremt mindst 4 nationer er repræsenteret.

85

Profile for Bowleren

Bowling Håndbogen - (1983 84)  

Bowling Håndbogen - (1983 84)  

Profile for bowleren
Advertisement