Page 85

reklame må ikke overstige 300 cm2. Reklamen må ikke fremtræde mere dominerende end klubbens navn. 5. Spilledragt med reklame må ikke anvendes i forbindelse med arrangementer, hvor særlige reklameinteresser allerede er involveret, med mindre særlig tilladelse opnås hos arrangørerne. 6. DBwF påtager sig ikke, ved sin eventuelle godkendelse af en overenskomst, noget ansvar af økonomisk eller anden art, overfor overenskomstpartnere eller over for myndigheder m. fl. for parternes efterleven af almindelig dansk lovgivning, f. eks. med hensyn til overholdelse af afgiftspligter o. lign. 7. Den enkelte idrætsudøver skal være frit stillet m.h.t. at bære reklame på sin spilledragt.Modsat er den reklamerende virksomhed beskyttet mod at enkelte idrætsudøvere fra den kontraherende idrætsorganisation bærer anden reklame. 8. Reklameprovenuet må ikke udbetales til den enkelte idrætsudøver. og skal indgå i organisationens regnskab. DBwF har ret til når som helst at kontrollere, at dette påbud overholdes. 9. Den, der uden DBwF's godkendelse påsætter spilledragten reklame, eller efter godkendelse foretager ændringer i reklamens indhold, udformning eller placering, kan af DBwF udelukkes fra deltagelse i tu rner inger og stævner.

§ 22. REGLEMENT

FOR KLUBSKIFTE 1. En spiller kan kun repræsentere den på licenskortet registrerede klub, hvorfor licenskortet ved ethvert klubskifte må indsendes til DBwF gennem den stedlige union for ændring. Administrationsudgifterne ved klubskifte betales af spilleren til den pågældende union. Unionen fastsætter prisen på det årlige repræsentantskabsmøde. Erstatningskort betales med kr. 5,00 til DBwF samt unionens administrationsgebyr. 2. Ved klubskifte får spilleren 3 måneders karantæne, gældende alt holdspil. som regnes fra den dag, licenskortet tilgår union! DBwF for ændring. Karantænen indtræder uanset spilleren straks eller senere fortryder sin indmeldelse i ny klub, og også selvom spilleren går tilbage til sin hidtidige klub. Forlader spilleren sin klub uden at overgå til anden klub med det samme, skal spilleren underrette DBwF. 3. Undtaget fra karantænebestemmelserne er spillerens deltagelse i individuelle stævner og på repræsentative hold. I stævner skal spilleren repræsentere sin nye klub, med mindre spilleren kan op83

Profile for Bowleren

Bowling Håndbogen - (1983 84)  

Bowling Håndbogen - (1983 84)  

Profile for bowleren
Advertisement