Page 84

J. DBwF's forret-ningsudvalg administrerer præmiekontoordningen med ansvar overfor DBwF's hovedbestyrelse. K. Ansvaret for overholdelsen af Amatør- og Ordensbestemmelserne påhviler Hovedbestyrelsen, som har pligt til at skride ind overfor konstaterede overtrædelser. Sådanne overtrædelser vil kunne medføre karantæne, udelukkelse eller fortabelse af amatørrettighederne for den/de implicerede. L. Hvis hovedbestyrelsen finder det hensigtsmæssig,kan Dl F ansøgesom tilladelse til at lade en lokal union/kreds forestå den nævnte administration af præmiekontoordningen for den enkelte spiller, men kontrollen med og ansvaret for overholdelsen af gældende regler vil forblive hos Hovedbestyrelsen.

§ 21.

DANSK BOWLING FORBUNDS REGLEMENT FOR ANVENDELSE AF REKLAMER pA SPILLEDRAGTEN 1. Reklamen må ikke omfatte varegrupper, serviceområder eller illustrationer, som kan virke forstyrrende eller anstødelige i almindelighed eller som direkte strider mod idrættens ide eller grundtanke. Opfordringsord eller slogans i teksten kan ikke godkendes. Et påtrykt fabrikatnavn, som på hver sin uafhængide del af turneringsdragten ikke overstiger max. 16 cm2, betragtes ikke som reklame. 2. Reklameaftale kan alene træffes med klubber tilsluttet DBwF og ikke med DBwF's medlemmer individuelt. Reklameaftale kan uafhængigt af hinanden træffes med flere sponsorer. DBwF's kontraktformularer (der rekvireres på forbundskontoret] er eneste lovlige aftalegrundlag, og en reklameaftale er fØrst gyldig, når kontrakten er underskrevet af DBwF. 3. Forslag til reklame - påsat den godkendte spilledragt - fremsendes, sammen med kontraktformularen, udfyldt og underskrevet af begge parter, til forbundskontoret ad de sædvanlige kanaler (Kreds-Union-DBwF). Formularen, der gælder som ansøgning om tilladelse til at bære den pågældende reklame, vedlægges et ekspeditionsgebyr på kr. 50,-. Ansøgning om kontraktfornyelse fremsendes på samme måde, idet der ved fornyelsen ikke skal erlæggesekspeditionsgebyr. Såfremt en reklameaftale ikke fornyes ved kontraktens udløb - er den pågældende klub forpligtet til at fjerne reklamen på spilledragten. Meddelelse herom skal skriftligt tilgå forbundskontoret senest 14 dage efter kontraktens udløb, udløb. 4. Reklamen på spilledragten skal være sådan, at den ikke ændrer helhedsindtrykket af den godkendte spilledragt. Den enkelte

82

Profile for Bowleren

Bowling Håndbogen - (1983 84)  

Bowling Håndbogen - (1983 84)  

Profile for bowleren
Advertisement