Page 83

9. Til fortolkning af ovenstående Amatør- og Ordensbetemmelser gælder følgende PRÆMIEREGULATIV: A. Nærværende præmieregulativ er vedtaget af DBwF's repræsentantskab og godkendt af Dansk Idræts-Forbund (DIF) i tilknytning til - og som yderligere fortolkning af Amatør- og Ordensbestemmelserne. B. Præmieregulativet omfatter alle stævner og turneringer, hvori der, udover de traditionelle præmier som pokaler, vaser o. lign., anvendes pengepræmier, gavecheckseller lignende. C. Bevis for vundne præmier af de i stk. B nævnte art, udleveres den enkelte præmiertager og liste over vundne præmier og det aktuelle beløb, indsendes af arrangøren til DBwF umiddelbart efter konkurrencen. D. Pengepræmier o. lign. indvundet i udlandet, skal umiddelbart efter hjemkomsten indsendestil DBwF af spilleren. E. Præmier i form af forbrugsgoder, varer, tjenesteydelser o. lign. kan overrækkes vinderen, men arrangøren skal umiddelbart efter konkurrencen indsende oplysninger til DBwF med angivelseaf den aktuelle værdi. F. Den samlede maksimale værdi af pengepræmier, materielle goder o.lign. må for den enkelte bowlingspiller ikke overstige kr. 50.000,- pr. år. Den maksimale værdi af en enkelt præmier må ikke overstige kr. 15.000,-. G. De indvundne præmier qodskrives den enkeltes præmiekonto, som administreres af DBwF. Udbetaling af kontantbeløb fra præmiekontoen kan finde sted efter anmodning til DBwF, men kun til dokumenterede udgifter til: 1. Rejsegodtgørelse og diæter i forbindelse med stævner og turneringer for kontohaveren personligt samt eventuelle hjælpere godkendt af DBwF. 2. Erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med stævner og turneringer. 3. Forsikringspræmier vedr. deltagelse i bowlingsport. 4. Udgifter til træningsvedligeholdeise - herunder klubkontingent - samt udgifter til nyanskaffelse af kugler, sko m.m. 5. Genstande af varig værdi i overensstemmelsemed, hvad ligningsmyndighederne til enhver tid måtte godkende (se DIF's emnehefte: "SKAT"). H. Der kan ikke finde udbetaling sted til dækning af udgifter, der er afholdt INDEN pengepræmien er vundet. I. DBwF påtager sig intet økonomisk ansvar overfor præmietagere i tilfælde, hvor pengepræmier, materialle goder o.lign. i et givet stævne, fra arrangørside ændres eller helt fjernes. 81

Profile for Bowleren

Bowling Håndbogen - (1983 84)  

Bowling Håndbogen - (1983 84)  

Profile for bowleren
Advertisement