Page 82

g. Når sagen er optaget til påkendelse, skal kendelsen afgives snarest muligt, og senest inden 4 uger. h'. Kendelsen er ubetinget forbindende for parterne, således at sagen ikke senere kan indbringes for nogen domstol, undtagen for at skaffe tvangsmidler til kendeisens gennemførelse. 6. Forbundet afholder samtlige omkostninger ved amatør- og ordensudvalgets rejseudgifter rn.v .. Parterne må selv afholde deres omkostninger. Den ankende part skal senest samtidig med anken indbetale et depositum på kr. 500,00 til DBwF. Beløbet kr. 500,00 tilbagebetales kun, såfremt den pågældende får fuldt medhold i anken, sker dette tilbagebetales også evt .. indbetalte beløb til DBwF's spilleudvalg kr. 350,00 (se også § 28 stk.11.O). I tilfælde af delvis medhold afgør amatør- og ordensudvalget, hvorvidt der skal tilbagebetales noget og i bekræftende fald hvor meget.

§ 20.

DANSK BOWLING FORBUNDS AMATØR- OG ORDENSBESTEMMELSER

1. Amatør er den, der for fornøjelsen og som fritidsbeskæftigelse konkurrerer af interesse for bowlingen og uden tanke for Økqnomisk vinding. AMATØRSKABET KAN SALEDES FORTABES AF DEN DER: 2. 'udøver bowling for betaling eller for at opnå anden økonomisk vinding end nævnt i stk. 9 - PRÆMIEREGULATIV - eIler som overtræder DBwF's love og bestemmelser med Økonomisk vinding for øje. 3. - modtager et større beløb til dækning af tabt arbejdsfortjeneste end den dokumenterede normale tabte arbejdsfortjeneste. 4. - i reklameøjemed modtager betaling eller anden begynstigelse for andres udnyttelse af hans/hendes sportslige anseelse. 5. - undlader at give meddelelse om og indsende pengepræmier o. lign. vundet i stævner og turneringer i udlandet. 6. - deltager i stævner og/eller turneringer, hvori der spilles om pengepræmier o. lign., der ikke er godkendt af DBwF. 7. - deltager i stævner og/eller turneringer udenfor DBwF's regi, medmindre der i hvert enkelt tilfælde er indhentet tilladelse fra DBwF. Generel tilladelse kan gives f.s.v. angår samarbejde med klubber under DDSG&I og DDG&U. 8. - fremmer eller medvirker til overtrædelse af Amatør- og Ordensbestemmelserne.

80

Profile for Bowleren

Bowling Håndbogen - (1983 84)  

Bowling Håndbogen - (1983 84)  

Profile for bowleren
Advertisement