Page 81

DANSK BOWLING FORBUND's BESTEMMELSER Kapitel II § 19.

REGLEMENT FOR DANSK BOWLING FORBUNDS AMATØR- OG ORDENS UDVALG. VOLDGIFTSREGLER FOR DBwF. 1. Enhver henvendelse til DBwF's amatør- og ordensudvalg skal tilstilles gennem DBwF's forretningsudvalg, gennem hvilket også alle udvalgets afgØrelserskal tilbagesendes. 2. Udvalget kan under en sagsbehandling indhente alle de oplysninger, det finder fornødent, og såvel forbund som unioner, klubber og enkelte medlemmer skal besvareudvalgets forespørgsler i så henseendeinden den frist, udvalget måtte sætte. 3. Hver af parterne kan forlange, at der gives parterne lejlighed til overfor udvalget, mundtligt, at fremsætte og begrunde deres påstande. 4. Hvis en person eller organisation under DBwF på grund af overtrædelse af dettes love eller amatør- og ordensbestemmelser bliver udelukket af forbundet, og dette finder, at udelukkelsen bør udvides til at gælde samtlige organisationer under Dansk Idræts-Forbund, sender DBwF indstilling herom, med angivelseaf forseelsens art, udelukkeisens varighed m.m., til Dl F, hvis amatør og ordensudvalg derpå afgør sagen. Efter ansøgning, indgivet af DBwF, kan udelukkelsen ophæves af amatør- og ordensudvalget i DIF. 5. Amatør- og ordensudvalget kan ifølge DBwF's love §16, stk. 6 b, fungere som voldgiftsret under iagttagelse af følgende voldgiftsregler: a. Parterne gives lejlighed til at udtale sig om sagen. b. Udvalget kan selv hente oplysninger og anstille undersøgelsertil brug for sagensafgørelse. c. Udvalget kan fordre at parterne giver personligt møde ved forhandlingerne. d. Når sagen er tilstrækkeligt belyst, optages den til påkendelse. e. Såfremt nogen af parterne ikke viser vilje til at medvirke til sagensoplysning, må den finde sig i, at sagenafgøres på grundlag af de oplysninger, der foreligger for udvalget. f. Udvalget har ret til på et hvert punkt at mægle forlig mellem parterne.

79

Profile for Bowleren

Bowling Håndbogen - (1983 84)  

Bowling Håndbogen - (1983 84)  

Profile for bowleren
Advertisement