Page 80

§ 170. DANSK BOWLING FORBUND'S

TURNERINGSKOMITE . (TUK) 1. TU K består af følgende: Formand 1-3 medlemmer 2. Formanden for TUK vælgesfor 2 år af DBwF's repræsentantskab i de lige år. 1 - 3 medlemmer udpeges af formanden for TU K i samråd med DBwF's bestyrelse. 3. TU K er ansvarlig for tilrettelæggelse og resultatopfølgning af turneringer arrangeret af DBwF. Komiteen står til rådighed ved øvrige forbundsarrangementer. § 18. FORBUNDETS OPLØSNING

1. Dansk Bowling Forbund kan ikke opløses, sålængemindst to tilsluttede unioner ønsker dets beståen. 2. Beslutning om opløsning kan kun vedtages på et ordinært repræsentantskabsmøde og med mindst 2/3 majoritet af tilstedeværendestemmeberettigede medlemmer. 3. I tilfælde af opløsning tilfalder forbundets midler Dansk Idræts-Forbund.

78

Profile for Bowleren

Bowling Håndbogen - (1983 84)  

Bowling Håndbogen - (1983 84)  

Profile for bowleren
Advertisement