Page 77

Udvælgelseaf sportssekretær i samråd med seniorudvalget Foranledige udarbejdelse af landsdækkende styrkeliste pr.l.7. 4. Herudover kan ungdomsudvalget pålæggesspecielle unqdorrisaktiviteter. 5. Det påhviler ungdomsudvalget at fremsætte forslag til forbedring af DBwF's sportslige ungdomsaktiviteter.

§ 16. DANSK BOWLING FORBUND's AMATØR-

OG ORDENSUDVALG 1. Udvalget består af en formand og 4 andre medlemmer, der alle vælges af repræsentantskabet på det ordinære repræsentantskabsmøde, for en periode af 2 år. Formanden og de to medlemmer vælgesde lige år. De øvrige medlemmer vælgesde ulige år. Udvalgets formand bør have juridisk uddannelse. Desuden vælgeshvert år een suppleant for en periode af to år. 2. Arneter- og ordensudvalgets medlemmer og suppleanter kan ikke samtidig være medlem af DBwF's forbundsbestyrelse. 3. I nt et medlem af udvalget kan deltage i behandling af en sag, når han selv er part i sageneller er interesseret i dens udfald. 4. Udvalget bestemmer selv, hvem der i tilfælde af formandens forfald skal fungere som formand. Udvalget fastsætter selv sin forretningsorden, dog skal sager ekspederesgennem DBwF's forretningsudvalg. 5. Til vedtagelse af gyldig beslutning kræves, at mindst 3 af udvalgets medlemmer er tilstede og stemmer for beslutningen. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget. 6. Arneter- og ordensudvalgets arbejde er: A. at afgØre alle sager vedrørende anvendelse af arnatør-, ordens- og udelukkelsesbestemmelserne, om overtrædelse af reglementet o. lign. eller om usportslig, usømmelig adfærd. B. som voldgiftsret at afgøre stridigheder mellem organisationer eller personer under Dansk Bowling Forbund, når de stridende parter er enige om at begære en sådan afgørelse, og udvalget finder at burde påtage sig afgørelsen. Voldgiftsretten træffer selv bestemmelse om, hvorledes dens omkostninger skal betales af parterne og kan kræve depositum indbetalt. C. En unions- eller en forbundsafgørelse skal, for at kunne behandles af A & O udvalget, senest 14 dage efter afgørelsen er meddelt parterne, indankes for A & O udvalget. Anke har ikke opsættende virkning, med mindre den in75

Profile for Bowleren

Bowling Håndbogen - (1983 84)  

Bowling Håndbogen - (1983 84)  

Profile for bowleren
Advertisement