Page 75

10. For at bestyrelsen er beslutningsdygtig, kræves mindst 5 medlemmer til stede og deriblandt mindst 1 medlem af FU. 11. Bestyrelsens rejseomkostninger og diæter betales efter aftale med forretningsudvalget. § 13. FORRETNINGSUDVALGET

1. FU består i overgangsåret 1982/83 af: Forbundsformand Forbundssekretær Forbu ndskasserer Forbundsseniorleder Forbundsungdomsleder Fra 1. juni 1983 består FU af: Forbundsformand Forbundssekretær Forbundskasserer 2. Forretningsudvalget fastsætter selv sin dagsorden. 3. Forretningsudvalget ledesaf formanden, der tegner DBwF. 4. Formanden foranlediger indkaldelse til FU-møder mindst gang om måneden. 5. Forretningsudvalget træffer alle afgørelser og bestemmelser i organisatoriske, økonomiske og repræsentative opgaver, i henhold til DBwF's love og bestemmelser samt repræsentantskabsog bestyrelsesbeslutn inger. 6. Forbundssekretæren er ansvarlig leder af forbundets sekretariat. 7. Det påhviler forbundssekretæren at varetage den daglige korrespondance, at der bliver tørt en forhandlingsprotokol fra samt· lige repræsentantskabs-, bestyrelses-og forretningsudvalgsmøder. Endvidere, at der til bestyrelsen bliver tilsendt referat af repræsentantskabsmøder, bestyrelsesmøder samt FU-møder. 8. Til assistance i sekretariatet kan forretningsudvalget, i det omfang det skønnes nødvendigt, ansætte lønnet medhjælp. 9. Forbundskassereren varetager alle forbundets ind- og udbetalinger.

73

Profile for Bowleren

Bowling Håndbogen - (1983 84)  

Bowling Håndbogen - (1983 84)  

Profile for bowleren
Advertisement