Page 74

repræsentantskabsmøde, for en periode af 2 år. Formanden og ungdomslederen vælges de lige år. Sekretær, kasserer og seniorleder vælges de ulige år. 3. For en periode af 1 år vælges 2 revisorer samt 1 suppleant. 4. Hverken -seniorleder, ungdomsleder eller medlemmer af forretningsudvalget kan samtidig være medlem af en unions bestvrelse eller Amatør- og ordensudvalget. 5. De øvrige 4 bestyrelsesmedlemmer, som er de 4 unionsformænd, er fødte medlemmer. Unionsformanden kan erstattes af et andet unionsbestyrelsesmedlem mod skriftlig fuldmagt. 6. Bestyrelsens opgaver består bl.a. i: A. at påse, at DBwF's love og bestemmelser overholdes, og hvor overtrædelse af disse finder sted, gøre indsigelse og i særlige alvorlige tilfælde, indberette overtrædelsen til DBwF's forretningsudvalg. B. at behandle sager som forretningsudvalget og/eller bestyrelsen, jfr. § 12 stk. 7, finder nødvendigt skal behandles af den samlede bestyrelse. C. at jfr. § 8, stk. 3, godkende unionernes love og bestemmelser. D. at fastsætte regler og foretage tildeling af DBwF's ærestegn. E. at foranledige udgivelse af et organisatorisk lederblad. FØre kontrol med, at unionerne på rimelig måde og med rimelige intervaller, udsender obligatoriske medlemsblade. Bladkontingentet fordeles således: kr. 12,- for seniorer og kr. 6,- for ungdomsspillere til forbundet, resten forbliver i unionerne. F. Til det sidste ordinære bestyrelsesmøde i året, forelægger kassereren budgetforslag for det kommende år, til bestyrelsens godkendelse. . Budgettet forelægges herefter på næste ordinære repræsentantskabsmøde. 7. Forretningsudvalget indkalder til bestyrelsesmøde mindst 2 gange årligt med 14 dages varsel. Såfremt mindst 2 af bestyrelsens medlemmer fremsætter motiveret Ønske herom, skal forretningsudvalget, senest 7 dage efter begæringens modtagelse, indkalde til møde med 14 dages varsel. 8. Bestyrelsen afgør selv sin forretningsorden. 9. Beslutninger træffes med almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte. Ved stemmelighed er formandens, eller dennes stedfortræders, stemme afgørende. Der kan kun afgives personlig stemme. Ved forfald i bestyrelsen skal suppleant møde med fuldmagt. 72

Profile for Bowleren

Bowling Håndbogen - (1983 84)  

Bowling Håndbogen - (1983 84)  

Profile for bowleren
Advertisement