Page 73

og Dansk Idræts-Forbund. Repræsentantskabet kan i særlige tilfælde give andre end de ovennævnte adgang. 14. Repræsentantskabet kan nedsætte stående udvalg. 15. For at kunne bestride en valgt tillidspost kræves der medlemsskab af DBwF. 11. EKSTRAORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE 1. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, når DBwF's forretningsudvalg eller bestyrelse finder det påkrævet, eller når 2 unioner skriftligt overfor forretningsudvalget begærer det afholdt med motiveret emne. 2. Forretningsudvalget indkalder til mødet senest 7 dage efter begæringens modtagelse med 14 dagesvarsel. 3. I ndkaldelsen skal indeholde det eller de forslag, der ligger til grund for afholdelsen af mødet, samt en dagsorden med følgende punkter: 1. Mandaternes prøvelse 2. Valg af dirigent 3. Forslag 4. Eventuelt 4. Kun de forslag, der er nævnt i dagsordenen, kan behandles på mødet. 5. Den øvrige forretningsorden for det ekstraordinære møde, sker i henhold til § 10, men skulle der ved et ekstraordinært re· præsentantskabsmøde ikke være fremmødt 50% af de stemmeberettigede, indkaldes der med 14 dages varsel til nyt ekstraordinært repræsentantskabsmøde, som er beslutningsdygtigt alene med de fremmødte mandater. 6. Forretningsudvalget fastsætter tid og sted for det ekstraordinære mødes afholdelse. §

§12.FORBUNDSBESTYRELSEN 1. Forbundsbestyrelsen består af følgende 9 medlemmer: Forbundsformand Forbundssekretær Forbundskasserer Forbundsseniorleder Forbundsungdomsleder Formanden for FBU Formanden for JBU Formanden for KBU Formanden for SBU 2. Formanden for bestyrelsen er DBwF's formand, som sammen med de øvrige forretningsudvalgsmedlemmer, vælges på DBwF's 71

Profile for Bowleren

Bowling Håndbogen - (1983 84)  

Bowling Håndbogen - (1983 84)  

Profile for bowleren
Advertisement