Page 72

3. 4.

Forhandlingsprotokol Beretninger: Forretningsudvalget Udvalgsformændene 5. Regnskab og budget 6. Forslag 7. Fremtidige sportslige arrangementer 8. Fastsættelse af licensgebyr 9. Valg til forretningsudvalg samt 2 suppleanter, jfr. § 12.2 og 12.3 10. Valg til faste udvalg, jfr. §§ 14 og 15 Amatør- og ordensudvalg Evt. stående udvalg samt suppleanter 11. Valg af 2 revisorer samt 1 suppleant, jfr. § 12.3 12. Fastsættelse af næste ordinære møde 13. Eventuelt 6. Mandaternes prøvelse sker ved at forbundsformanden ved navneopråb konstaterer repræsentanternes tilstedeværelse. Benyttes suppleant, skal der ligge en skriftlig fuldmagt. Mandater, der kan komme til godkendelse, er forbundsbestyrelsens medlemmer, samt de fra hver union, ved navn, til DBwF anmeldte repræsentanter, jfr. § 8, stk. 8. 7. Hvert godkendt mandat har een stemme, som kun kan afgives personligt. Ingen repræsentanter kan således afgive mere end een stemme. Mandatet skal være medlem af DBwF. 8. Repræsentanter, der ankommer i løbet af mødet. kan ved henvendelse til dirigenten få mandatet prøvet umiddelbart forinden påbegyndelse af nyt punkt på dagsordenen. 9. Repræsentantskabet vælger en dirigent til at lede mødet. Dirigenten afgør alle spørgsmål angående behandlingsog afstemningsmåden. Afstemning skal dog altid være skriftlig, såfremt 3 repræsentanter forlanger dette. 10. For at repræsentantskabsmødet er beslutningsdygtigt, skal de fremmødte udgøre mindst 50% af de stemmeberettigede mandater. 11. Repræsentantskabet træffer sine afgørelser ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed falder et forslag. Til ændring af forbundets love kræves dog 2/3 majoritet af de afgivne stemmer. 12. Kun de i § 10 stk. 1A og B, forbundsbestyrelsens medlemmer og godkendte repræsentanter, samt medlemmer af de faste udvalg, har forhandlingsret. 13. Foruden repræsentanterne har følgende adgang til at overvære mødet: Medlemmer af de faste udvalg og komiteformænd, unionernes og evt. kredses bestyrelsesmedlemmer, bowlingpressen 70

Profile for Bowleren

Bowling Håndbogen - (1983 84)  

Bowling Håndbogen - (1983 84)  

Profile for bowleren
Advertisement