Page 71

5. Alle unionernes repræsentantskabsmøder, såvel ordinære som ekstraordinære, skal med normal indkaldelsesfrist, dagsorden og forslag, tilsendes DBwF's formand. 6. DBwF's forretningsudvalg samt udvalgsformænd, har på disse møder forhandlingsret, men ikke stemmeret. 7. På unionens ordinære repræsentantskabsmøde vælges repræsentanter og suppleanter til DBwF's repræsentantskabsmøde. 8. En liste over de valgte repræsentanter og suppleanter fremsendes til DBwF's formand senest 8 dage efter mødets afholdelse. § 9. DANSK BOWLING FORBUND'S LEDELSE 1. Dansk Bowling Forbund's opgaver varetagesaf: A. Repræsentantskabet B. Forbundsbestyrelsen C. Forretningsudvalget D. De faste udvalg Seniorudvalget Ungdomsudvalget Amatør- og ordensudvalget §10.REPRÆSENTANTSKABET 1. Repræsentantskabet er forbundets øverste myndighed og beo står af 45 repræsentanter, der sammensættes på følgende måde: A. Forbundsbestyrelsen . . . . . . . . . . . 9 repræsentanter B. Fordelt mellem unionerne efter forholdstal udregnet på basis af løst licens pr. 1/1. . 36 repræsentanter 2. Dansk Bowling Forbunds ordinære repræsentantskabsmøde afholdes hvert år medio maj måned. 3. Forretningsudvalget indkalder til repræsentantskabsmødet med 4 ugers varsel. I ndkaldelse skal indeholde dagsorden, det reviderede regnskab for den forløbne regnskabsperiode, samt diverse forslag. 4. Forslag, der ønskes behandlet på mødet, kan stilles af unionerne, forretningsudvalg, bestyrelsen og de faste udvalg. Forslagene skal være fremsendt til forbundsformanden senest 14 dage efter unionernes repræsentantskabsmøder. Forslag fra forretningsudvalget, bestyrelsen eller de faste udvalg, omhandlende lovændringer, fremsendes til unionerne senest 3 uger før unionernes repræsentantskabsmøder. 5. Dagsorden ved repræsentantskabsmødet skal indeholde fØlgende punkter. 1. Mandaternes prøvelse 2. Valg af dirigent

69

Profile for Bowleren

Bowling Håndbogen - (1983 84)  

Bowling Håndbogen - (1983 84)  

Profile for bowleren
Advertisement