Page 70

4. Under forudsætning af fortsat gyldigt klubmedlemsskab, giver licensen ret til deltagelse i DBwF's arrangementer, unionernes turneringer og stævner og udenlandske arrangementer, som respekteres af medlemslande under FIQ og som ikke strider imod DBwF's Amatør- og ordensbestemmelser. Intet medlem af DBwF må deltage i stævner der ikke er godkendt af DBwF. 5. licensen er gældende fra den 1. januar til den 31. december. LØseslicens efter 1. juli, betales kun halvt licensgebyr. Ved fornyelse af licens gælder samme regler som for optagelse, se § 5. 6. licensgebyret, som fastsættes hvert år på DBwF's ordinære repræsentantskabsmøde (ungdomsspillere halvt licensgebyr) , indbetales af unionerne til Dansk Bowling Forbund senest den 1. februar. 7. Ved misbrug af licenskortet, som er strengt personligt, eller hvis et medlem overtræder forbundets love og bestemmelser, kan licenskortet helt eller delvis inddrages. 8. Enhver inddragelse af licens skal forelægges DBwF's forretningsudvalg til endelig godkendelse. Forretningsudvalgets afgørelse skal inden 8 dage meddeles forbundsbestyrelsens medlemmer. 9. Et medlem, der den 1. januar ikke har opfyldt betingelserne for opnåelse af licens, slettes automatisk af DBwF's rnedlernsliste. § 7. REGNSKAB

1. DBwF's regnskabsårer kalenderåret. 3. Forbundets kontante midler anbringes i en anerkendt bank eller sparekasse,hvor beløb kun kan hævesmed formandens eller kassererensunderskrift. 3. Revision af regnskabet skal være afsluttet inden udgangen af februar, og revisorerne er pligtige at konstatere tilstedeværelse af beholdninger og anden formue. 4. Revisorerne har til enhver tid adgang til at kontrollere forbundets regnskabsmøder, bilag og formue. § 8. UNIONERNES ORGANISATION

1. Unionernes anliggender varetages af deres repræsentantskab og unionsledelse. 2. Repræsentantskabet vælger unionsledelse og fastsætter unionens love og bestemmelser, der skal være i overensstemmelse med Dansk Bowling Forbund's love og bestemmelser. 3. Unionernes love og bestemmelser samt vedtagne ændringer skal godkendes endeligt af Dansk Bowling Forbund's bestyrelse. 4. Unionernes ordinære repræsentatnskabsmøde afholdes en gang årligt i februar/marts.

68

Profile for Bowleren

Bowling Håndbogen - (1983 84)  

Bowling Håndbogen - (1983 84)  

Profile for bowleren
Advertisement