Page 69

3. Under de enkelte unioners ledelse kan der oprettes lokalkredse. 4. Enhver henvendelse til DBwF's ledelse eller eventuel højere instans skal følge den organisatoriske opbygning, d.v.s. ske qennem klub, kreds, union og forbund. 5. Dansk Bowling Forbund er tilsluttet Dansk Idræts-Forbund, Danmarks Olympiske Komite (DOK), Nordisk Bowling Fornund og Federation Internationale des Ouilleurs (FIOl. 6. Dansk Bowling Forbund's love og bestemmelser skal til enhver tid være i overenstemmeise med Dansk ldræts-Forbund's love og bestemmelser. 7. En union må kun arrangere turneringer og stævner i bovvlinqhaller, beliggende indenfor pågældende unions område. Bowling· haller, beliggende i de i stk. 2 nævnte grænsekommuner, kan anvendes af såvel KBU som SBU. § 4. MEDLEMMER Som medlem af Dansk Bowling Forbund kan optages enhver, der gennem en klub, med minimum 8 licenserede medlemmer, er tilsluttet en af forbundets unioner. Ved en klubs optagelse i en union, krævestilmelding af minimum 8 licenserede medlemmer. Klubber, der ønsker optagelse, skal skriftligt fremsende begæring herom til pågældende union (via lokal kreds). Beqæringen skal være vedlagt klubbens love og medlemsfortegnelse over medlemmer, der ønskes optaget. Medlemsfortegnelsen skal indeholde navn, adresseog fødselsdata med tilføjelse af sidste ciffer i CPR· nummeret, endvidere klubbens bestyrelse, samt ansøgning om ønskede idrætsdragters farve med angivelse af klubnavn og evt. bomærke. Spilledragten skal bestå af ens klubbluser samt ens benklæder/nederdele. Herfra undtaget ungdomsspillere, der dog skal bære ens klubbluser.

5. OPTAGELSE Ved optagelse som medlem af Dansk Bowling Forbund, skal spillerens klub samtidig med de i § 4 nævnte oplysninger, indbetale det til enhver tid gældende licensgebyr og unionskontingent, til unionens kasserer. FØrst når denne betingelse også er opfyldt, kan medlemsskab effektueres. § 6. LICENS

1. Kun Dansk Bowling Forbund kan udstede licens for medlemsskab. 2. Licens løses gennem respektive unioner. Spilleren er spilleberettiget 8 dage herefter. 3. Når ansøgning om licens er godkendt, udstedes et licenskort som bevis for medlemsskab af DBwF. 67

Profile for Bowleren

Bowling Håndbogen - (1983 84)  

Bowling Håndbogen - (1983 84)  

Profile for bowleren
Advertisement