Page 140

Parternes påstande. Sagsfremstilling med udtrykkelig angivelse af de punkter, som parterne evt. måtte være uenige om. Oplysninger, der evt. måtte være indhentet til brug for sagens afgørelse. Evt. vidneforklaringer gengives i korte træk. Parternes begrundelse for deres påstande. Begrundelse for kendelsen. Hvis der mellem parterne er uenighed om de faktiske omstændigheder, bør det anføres, hvad klageinstansen har lagt til grund for sin afgørelse. Kendelse, med anførelse af evt. fØlgevirkinger. Hvorledes det forholder sig med et indbetalt gebyr. Oplysning om ankemulighed med angivelse af ankegebyr og evt. ankefrist. Kendelsen sendes til samtlige implicerede parter. Ved ANKE TIL A&O UDVALGET fremsendes og der indbetales samtidigt ankegebyr.

sagen til DBwF

Hvis en UNION ELLER FORBUNDET UOPFORDRET OPTAGER EN SAG med henblik på at afsige en for en part byrdefuld afgørelse, bør den pågældende part orienteres om sagen og opfordres til skriftligt at fremkomme med sine synspunkter, inden afgørelse træffes. August 1983 Poul Erik Petersen

138

Profile for Bowleren

Bowling Håndbogen - (1983 84)  

Bowling Håndbogen - (1983 84)  

Profile for bowleren
Advertisement