Page 139

RETNINGSLINIER FOR FREMGANGSMADEN VED OG BEHANDLING PROTEST

AF EN

KLAGEREN ingiver skriftlig protest, der bør indeholde følgende punkter i nævnte rækkefølge: Protest: angivelse af, hvad der protesteres over. Påstand: kort præcisering af, hvad der Ønskesopnået ved protesten. Sagsfremstilling: beskrivelse af sagsgenstanden,d.v.s. opsurnrnering af hændelsesforlebet og/eller de faktiske omstændigheder i sagen. Begrundelse for påstanden med anførelse af de love, bestemmelser, praksis, sædvaneeller andet, som klageren mener bør lægges til grund for sagensafgørelse. Oplysning om klageren ønsker flere oplysninger indhentet til sagen og om klageren ønsker at blive indkaldt til et møde om sagen (mundtlig forhandling), og i givet fald om der ønskes indkaldt vidner. Protesten stiles til rette instans: union/forbund, men fremsendes gennem kredsen. Samtidig med fremsendelsen indbetaler klageren evt. gebyr for sagensbehandling og sender en kopi af protesten til evt. implicerede parter. KLAGEINSTANSEN (union/forbund) opfordrer evt. øvrige implicerede parter til, inden for en vis tidsfrist, skriftligt at redegøre for sine synspunkter i sagen. MODPARTEN/ØVRIGE PARTER i sagen indgiver svarskrift (skriftligt indlæg), der bør indeholde de samme punkter som protesten, jfv. ovenfor. Dersom sagsfremstillingen ikke kan tiltrædes, anføres det udtrykkeligt, hvor uenigheden er og hvori den

består. KLAGEINSTANSEN sandes et evt. svarskrift til klageren med opfordring om at fremkomme med evt. supplerende bemærkninger (evt. tidsfrist for svar). Et evt. supplerende indlæg fra klageren sendes til modparten/øvrige parter med opfordring om at fremkomme med et evt. afsluttende indlæg (evt. tidsfrist for svar). Hvis en af parterne har begæret det, eller klageinstansen finder det hensigtsmæssigt, indkaldes til mundtlig forhandling, hvorunder klageinstansen om muligt søger at forlige sagen. Ved FORLIG bekræftes dette skriftligt overfor de implicerede parter. Hvis dagen ikke kan eller parterne ikke vil forliges, afsiges KENDELSE, der bør indeholde følgende punkter: 137

Profile for Bowleren

Bowling Håndbogen - (1983 84)  

Bowling Håndbogen - (1983 84)  

Profile for bowleren