Page 49

DANSK BOWLING FORBUNDS

UNGDOMSFOND

Fundats

§ 1. Fondets navn er Dansk Bowling Forbunds Ungdomsfond.

Dets formål er at yde støtte til ungdomsspillere under DBF. Fondet, hvis adresse er DBF's er en selvejende institution, hvis midler ingensinde kan anvendestil dækning af nogen DBF påhvilende forpligtelse. § 2. Fondets midler tilvejebringes ved frivillige bidrag eller ved overskud fra forskellige arrangementer, specielt arrangeret med dette formål for øje. § 3. Fondets bestyrelse består af DBF's ungdomsudvalg. Udgifter i forbindelse med fondets virke afholdes af fondet. § 4. Bortset fra dækning af fondets udgifter, kan bidragene kun anvendes på en sådan måde, som udtrykkeligt fastlagt af bestyrelsen i hvert enkelt tilfælde. Bestyrelsen indkalder mindst een gang årligt gennem bowlingpressen ansøgninger, men også anseqninqer, der fremkommer i årets lØb kan komme i betragtning, hvis der er midler hertil. AnsØgninger skal stiles til fondet, men sendes til den pågældende union, som ved sin påtegning tager stilling til ansøgningens rimelighed. Opfyldes de af bestyrelsen stillede betingelser til ydelse ikke, kan denne kræves tilbagekaldt. § 5_ Bestyrelsensbeslutninger afgØresved simpelt stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgØrende. Bestyrelsen vælger en sekretær, der skal fØre protokol over bestyrelsens beslutninger. Fondets kasserer, som er DBF's, skal på en speciel bankkonto holde fondets midler adskilt fra DBF,s midler, og føre regnskab for fondet. Fondets reqnskab forelægges i revideret stand DBF's repræsentantskab ved det ordinære repræsentantskabsmØde. Regnskabsåret er kalenderåret og r. -rsorer er DB F's. § 6. Efter indstilling fra fondets bestyrelse kan DBF's hovedbestyrelse foreslå repræsentantskabet at foretage ændringer i nærværende fundats.

47

Profile for Bowleren

DBwF Bowling Vejviser - (1971-72)  

DBwF Bowling Vejviser - (1971-72)  

Profile for bowleren
Advertisement