Page 46

8. Hvis en klub deltager med flere hold i turneringen, må der ved de enkelte holds første kamp i samme sæson ikke benyttes spillere, der allerede har deltaget i et af de andre holds tørste kamp. løvriqt kan en spiller, der har deltaget på en klubs højere liggende hold i samme sæson kun deltage på et lavere hold, hvis hans tidligere hold i mellemtiden har spillet eller samme dag spiller en turneringskamp uden hans deltagelse. 9. Ved holdkampe skal mindst 50 % af spillerne være tilstede ved kampens begyndelse. Spillere, der eventuelt møder for sent, kan dog indtræde i spillet i den rude, hvor modparten spiller. Bliver en spiller skadet, må der straks indsættes reserveefter samme regel. Er reserven ikke klar til indsættelse når kampen genoptages, kan denne tidligst indsættes ved næste series begyndelse, og de herved tabte ruder kan ikke indspilles. 10. I holdkampe kan deltage udlændinge, som har fast bopæl her i landet. På det enkelte hold må dog kun 50 % af spillerne være udlændinge. 11. I en turneringskamp skal spillerne afskrive for hinanden. Begge klubber meder med en holdleder, der er pligtig til at være behjælpelig med eftertælling af samtlige scoringslister efter kampen. Den i turneringsplanen tørstnævnte klubs holdleder er tillige listefører for begge klubber og samtidig jourhavende og Øverste myndighed hvis afgØrelsemå respekteres. 12. En klub der Ønsker at protestere, skal omgående rette henvendelse til jourhavende. Gælder protesten det sportslige resultat, skal jourhavende på scoringslisten tydeligt anføre "PROTEST". Klubben skal herefter inden 24 timer fra kampens ophØr indgive skriftlig klage (protest) til unionens spilleudvalg. Spilleudvalgets afgørelse kan indankes for amatør- og ordensudvalget. 13. Datoen for de berammede turneringskampe kan kun undtagelsesvis ændres. Ansøgning herom skal i så tilfælde skriftligt tilstilles unionens spilleudvalg senest 14 dage fØr kampens afholdelse. Unionens spilleudvalg kan i særlige tilfælde forlange en kamp flyttet til andet tidspunkt. 14. Klubberne hæfter for startgebyr i hele turneringen for de af dem anmeldte hold. 15. I alle godkendte turneringer, mesterskaber og stævner skal der spilles efter DBF's spilleregler, jf. kapitel XII. 16. En spiller klassificeres efter et seriesnit, som denne har op44 nået i de derom nærmere bestemt antal godkendte kampe og placeres i en række, der benævnesenten A, B, C o.s.v.

Profile for Bowleren

DBwF Bowling Vejviser - (1971-72)  

DBwF Bowling Vejviser - (1971-72)  

Profile for bowleren
Advertisement