Page 43

3. FIQ sørger for at samtlige medlemslande gøres bekendt med turneringens afholdelse, når godkendelsen foreligger. 4. Turneringen må kun gennemfØres som en international turnering, såfremt mindst fire nationer er repræsenteret. §

25. ANDRE ARRANGEMENTER

1. Ved andre arrangementer, nationale såvel som internationale, må DBF's licenserede medlemmer deltage, under forudsætning af, at DBF's amatør- og ordensbestemmelser respekteres, og at deltagelse heri ikke er i strid med DBF's, unioners eller klubbers interesser.

§

26. DANSK BOWLING FORBUNDS MESTERSKABSBESTEMMELSER

1. DBF skal een gang årligt afholde fØlgende, af Dansk IdrætsForbund godkendte Danmarksmesterskaber (DM): Herrer individuelt og 2 mands hold, damer individuelt og 2 mands hold. 2. Tidspunktet for DM fastsættes hvert år på DBF's ordinære repræsentantskabsmøde. 3. DBF's repræsentantskab vælger den union, der skal varetage gennemfØrelsen af DM-arrangementerne, blandt de unioner, der udtrykker ønske om at være arrangør. Foreligger der ikke et sådant ønske, udpeger repræsentantskabet en union som arrangør. 4. Deltagelse i konkurrencerne om Danmarksmesterskabet står åben for: Danske statsborgere, der har løst licens under DBF. Statsløse personer, der i en periode af mindst 5 år har haft varig opholdstilladelse her i landet, for såvidt tilladelse i· hvert enkelt tilfælde er opnået fra Dansk Idræts-Forbund's forretningsudvalg. 5. Propositionerne for DM fastsætter af hovedbestyrelsen. 6. Den arrangerende union udsender senest 6 uger fØr DM meddelelse om mesterskabernes afholdelse til samtlige klubber under DBF. Meddelelsen skal indeholde propositionerne for mesterskaberne. Anmeldelse om deltagelse skal ske skriftligt til den arrangerende union senest 14 dage fØr mesterskabernes start. Ved anmeldelsen kan klubberne fremsætte Ønsker om foretrukne starttidspunkter. Der skal af arrangøren først tages hensyn til tilrej-~ 41

Profile for Bowleren

DBwF Bowling Vejviser - (1971-72)  

DBwF Bowling Vejviser - (1971-72)  

Profile for bowleren
Advertisement