Page 41

§ 22. REGLEMENT

FOR KLUBSKIFTE

1. En spiller kan kun repræsentere den på licenskortet registrerede klub, hvorfor licenskortet ved ethvert klubskifte må indsendes til DBF gennem den stedlige union for ændring. 2. Ved klubskifte får spilleren 3 måneders karantæne, som regnes fra den dag licenskortet tilgår DBF for ændring. Forlader spilleren sin klub uden at overgå til anden klub med det samme, skal spilleren underrette DBF, jævnfør § 3 stk. 1 om udmeldelse, fra hvilket tidspunkt karantænen da regnes. 3. Undtaget fra karantænebestemmelserneer spillerens deltagelse i individuelle stævner og på repræsentative hold. I stævner skal spilleren repræsentere sin nye klub, med mindre spilleren kan opnå sin tidligere klubs skriftlige tilladelse til at bære dennes klubdragt. 4. Såfremt en spiller skifter klub på grund af (dokumenteret) flytning til en anden kreds/union, bør der gives dispensation fra stk. 2. 5. Hvis en spiller skifter fra en klub, der ikke anmelder hold eIler løser licens for spillere, skal stk. 2 stadig respekteres, medmindre klubben eller dens bowlingafdeling er opløst. § 23. OFFICIELLE OG GODKENDTE MESTERSKABER OG KAMPE 1. Officielle arranaementer er fØlaende: DBF's DM for individuel og 2-mandshold DBF's DM for hold (Landsturneringens 1. div) DBF's ungdomsmesterskaber, individuelt og 2-mandshold. Internationale kampe og mesterskaber, hvori der deltager medlemmer af FIO, og hvori DBF er repræsenteret af udvalgte hold eller enkeltpersoner (VM, EM, NM, landskarnpem.m.) 2. FØlgende stævner, turneringer og mesterskaber er godkendte: Unionskampe og udtagelse hertil Udtagelsetil landshold Unionernes mesterskaber, individuelt og 2-mandshold Unionernes holdmesterskaber (turneringskampe) Unionernes/kredsenes åbningsstævner 3. Ved officielle arrangementer udpeger DBF's idrætsleder en repræsentant, som er ansvarlig for overholdelsen af F 10 reglement (kontrol af baner og rekvisitter, udpegning af regnskabsfØrere etc.l . 4. Ved godkendte kampe m.m. påhviler det arrangørerne med ansvar overfor DBF's idrætsudvalg at FIO's regler overholdes. Kuglekontrol vil normalt ikke være påkrævet. 5. Herudover kan DBF godkende et stævne eller en turnering såfremt der, senest fire uger inden udsendelsen af invitationer 39

Profile for Bowleren

DBwF Bowling Vejviser - (1971-72)  

DBwF Bowling Vejviser - (1971-72)  

Profile for bowleren
Advertisement