Page 40

§ 21. DANSK BOWLING FORBUNDS REGLEMENT

FOR AN· VENDELSE AF REKLAMER pA SPILLEDRAGTEN.

1. Reklamen må kun bestå af firmanavn, varebetegnelse eller en illustration. Reklamen må ikke virke forstyrrende eller anstødelig på bowlingspillerne eller publikum og må kun omfatte varegrupper, der ikke er i modsætning til idrættens ide. Opfordringsord eller slogans i teksten godkendes ikke. 2. Reklameaftaler må kun indgås af klubber og først efter at ansØgningherom er godkendt skriftligt af DBF. 3. Ansøgningen skal indsendes i 2 eksemplarer på klubbens officielle brevpapir· bilagt kopi af kontrakten - og der skal vedlæggeskr. 100,-, som tilbagebetales, hvis ansøgningen afslås. 4. Reklamen må kun placeres på trøjen, det gælder både spilledragten og evt. træningsdragt, og ikke andre steder på dragten. Reklamens højde må ikke overstige 20 cm. og aldrig være større eller mere dominerende end klubmærket eller -navnet. 5. Reklamer må ikke anvendes i forbindelse med eller ved internationale turneringer og stævner, eller i nationale arrangementer, hvor andre reklameinteresser allerede er indblandet, uden særlig tilladelse fra arrangøren. 6. DBF fralægger sig alt ansvar overfor forening og det firma, der har tegnet sig for reklamen, med hensyn til evt. afvisning af indkomne ansøqninqer om reklame på spilledragten. 7. Enhver spiller er frit stillet, hvorvidt han vil bære trøjen med annoncørens reklame. 8. De til klubberne ved reklame indkomne penge må kun anvendes til fremme af klubbens arbejde og må under ingen omstændigheder udbetales til spillere og ledere. DBF har ret til, når som helst at kontrollere, at dette påbud overholdes. Indkomne beløb skal føres på særskilt konto i klubbens bogholderi. 9. Den, der uden DBF's godkendelse påsætter spilledragten reklame, eller efter godkendelse foretager ændringer i reklamens indhold, udformning eller placering, kan af DBF udelukkes fra al 38 deltagelse i turneringer og stævner.

Profile for Bowleren

DBwF Bowling Vejviser - (1971-72)  

DBwF Bowling Vejviser - (1971-72)  

Profile for bowleren
Advertisement