Page 39

e. Såfremt nogen af parterne ikke viser vilje til at medvirke til sagens oplysning, må den finde sig i, at sagen afgØres på grundlag af de oplysninger, der foreligger for udvalget. f. Udvalget har ret til på ethvert punkt af sagen at mægle forlig mellem parterne. g. Når sagen er optaget til påkendelse, skal kendelsen afgives snarest muligt, og senest inden 4 uger. h. Kendelsen er ubetinget forbindende for parterne, således at sagen ikke senere kan indbringes for nogen domstol, undtagen for at skaffe tvangsmidler til kendelsens gennemfØrelse. 6. Forbundet afhoider samtlige omkostninger ved amatør- og ordensudvalgets rejseudgifter m.v.. Parterne må selv afholde deres omkostninger. Den ankende part skal senest samtidig med anken indbetale et depositum på kr. 200,- til DBF. Beløbet tilbagebetales kun, såfremt den pågældende får fuldt medhold i anken. I tilfælde af delvis medhold afgØr amatør- og ordensudvalget, hvorvidt der skal tilbagebetales noget og i bekræftende fald hvor meget. § 20. DANSK BOWLING FORBUNDS AMATØR- OG

ORDENSBESTEMMELSER. 1. Amatør er den, der konkurrerer af interesse for idrætten, for fornøjelse og som fritidsbeskæftigelse uden tanke for økonomisk fordel. AMATØRSKABET KAN SALEDES FORTABES AF DEN DER: 2. udever idræt for betaling eller for at opnå anden Økonomisk fordel, som overstiger de faktisk medgåede udgifter for udføre]sen af idrætten, eller som i særlig grad overtræder Dansk Bowling forbunds love og bestemmelser. 3. i tilfælde, hvor tabt arbejdstid eventuelt ville kunne honoreres, modtager et beløb, der er større end den berettigede normale daglØn. Der medregnes ikke heri normale udgifter til rejse, hotel og diæter. 4. modtager betaling eller anden begunstigelse for at andre udnytter hans idrætslige anseelsei reklameØjemed. 5. i præmie modtager kontante midler eller præmier, som ikke er respekteret af DBF. 6. bærer en klubdragt, der ikke er respekteret af DBF. Angående reklamer på spilledragten, se reklamereglement. 7. fremmer eller medvirker til overtrædelse af amatør- og ordensbestemmelserne.

37

Profile for Bowleren

DBwF Bowling Vejviser - (1971-72)  

DBwF Bowling Vejviser - (1971-72)  

Profile for bowleren
Advertisement