Page 38

DANSK BOWLING SER.

FORBUNDS

BESTEMMEL-

Kapitel II

§ 19. REGLEMENT

FOR DANSK BOWLING FORBUNDS AMATØR· OG ORDENSUDVALG. VOLDGIFTSREGLER FOR DBF

36

1. Enhver henvendelse til DBF's amatør- og ordensudvalg skal tilstilles gennem DBF's forretningsudvalg gennem hvilket også alle udvalgets afgØrelserskal tilbagesendes. 2. Udvalget kan under en sags behandling indhente alle de oplysninger, det finder fornødent, og såvel forbund som unioner, klubber og enkelte medlemmer skal besvare udvalgets forespørqsler i så henseendeinden den frist, udvalget måtte sætte. 3. Hver af parterne kan forlange, at der gives parterne lejlighed til overfor udvalget mundtligt at fremsætte og begrunde deres påstande. 4. Hvis en person eller organisation under DBF på grund af overtrædelse af dettes love eller amatør- og ordensbestemmelser bliver udelukket af forbundet, og dette finder, at udelukkelsen bør udvides til at gælde samtlige organisationer under Dansk IdrætsForbund, sender DBF indstilling herom, med angivelseaf forseeIsens art, udelukkeisens varighed m. m. til DIF, hvis amatør- og ordensudvalg derpå afgør sagen.Efter ansøgning,indgivet af DB F, kan udlukkelsen ophævesaf amatør- og ordensudvalget i DIF. 5. Amatør- og ordensudvalget kan ifØlge DBF's love § 13, stk. 6, b, fungere som voldgiftsret under iagttagelseaf følgende voldgiftsregler: a. Parterne gives lejl ighed til at udtale sig om sagen. b. Udvalget kan selv indhente oplysninger og anstille undersøgelsertil brug for sagensafgØrelse. c. Udvalget kan fordre at parterne giver personligt møde ved forhandlingerne. d. Når sagen er tilstrækkel igt belyst optages den til påkendelse. ~

Profile for Bowleren

DBwF Bowling Vejviser - (1971-72)  

DBwF Bowling Vejviser - (1971-72)  

Profile for bowleren
Advertisement