Page 37

omstændigheder kan udvalget undtagelsesvis genoptage en pakendt sag til fornyet behandling og afgørelse, når nye oplysninger af betydning er fremkommet i sagen. 9. Amatør- og ordensudvalget skal ved DBF's ordinære repræsentantskabsrnøde aflægge beretning om udvalgets arbejde i det for løbne år. 10. Udvalgets medlemmer og suppleanter har ret ti I at overvære

repræsentantskabsmederne. Vedr. amatørse § 19. §

og ordensudvalgets

reglement

17. DANSK KEGLE· OG BOWLINGUNIONS

og voldgiftsregler

PRÆSIDIUM

1. Dansk Bowling Forbund er gennem dette præsidium tet Federation Internationale des Quilleurs, FIQ. 2. Præsidiet består af 3 medlemmer: 1. Præsidenten 2. Formanden for Dansk Kegle Forbund 3. Formanden for Dansk Bowling Forbund

tilslut-

3. Præsidenten, der ikke må besidde bestyrelsesposter i de respektive to forbund, vælges af de i de to forbund valgte valgmænd. 4. Dansk Bowlinq Forbund's repræsentantskab væloer 5. henholdsvis 4 valgmænd, hvert andet år således, at der for perioden 1.1. 1970, - 31.12. 1971 vælges 4 valgmænd og for perioden 1.1 1972 . 31.12 1973 vælges 5 valgmænd og så videre. 5. I tilfælde af formandens forfald til møde i præsidiet, tiltræder et af de Øvrige forretningsudvalgsmedlemmer.

§ 18. FORBUNDETS OPLØSNING 1. Dansk Bowling Forbund kan ikke opløses, sålænge mindst to tilsluttede unioner ønsker dets beståen. 2. Beslutning om opløsning kan kun vedtages på et ordinært repræsentantskabsmøde og med mindst 2/3 majoritet af tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer. 3. I tilfælde af opløsning tilfalder forbundets midler Dansk Idræts-Forbund. Nærværende love er vedtaget på DBF's skebsmede i Nyborg den 10. december og med den l . januar 196B. Lovene er tantskabsmøderne i Nyborg den 20. april april 1969, i København den 19. april 1B. april 1971.

stiftende repræsentant1967 med virkning fra ændrede på repræsen196B, i Arhus den 27. 1970 og i Odense den

35

Profile for Bowleren

DBwF Bowling Vejviser - (1971-72)  

DBwF Bowling Vejviser - (1971-72)  

Profile for bowleren
Advertisement