Page 36

FASTE UDVALG § 16. DANSK BOWLING FORBUND's AMATØR·

OG ORDENSUDVALG 1. Udvalget

består af en formand og fire andre medlemmer, der alle vælges af repræsentantskabet på det ordinære repræsentant· skabsmøde. for en periode af to år. Formanden og de to medlemmer vælges de lige år. De øvrige medlemmer vælges de ulige år. Udvalgets formand bør have ju- idisk uddannelse. Desuden vælges hvert år een suppleant for en periode af to år. 2. Amatør- og ordensudvalgets medlemmer og suppleanter kan ikke samtidig være medlem af DBF's hovedbestyrelse. 3. Intet medlem af udvalget kan deltage i behandling af en sag, når han selvet part i sagen eller interesseret i dens udfald. 4. Udvalqet bestemmer selv, hvem der i tilfælde af tormandens forfald skal fungere som formand. Udvalget fastsætter selv sin forretningsorden, dog skal sager ekspederes gennem DBF's forretningsudvalg. 5. Til vedtagelse af en gyldig beslutning kræves, at mindst 3 af udvalgets medlemmer er tilstede og stemmer for besl utninqen. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget. 6. Amatør- og ordensudvalgets opgaver er: A. at afgøre alle J sager vedrørende anvendelse af amatørordens- og udelukkelsesbestemmelserne, om overtrædelse af reglementet o. lign. eller om usportslig usømmelig adfærd. B. som voldgiftsret at afgøre stridigheder mellem organisationer eller personer under Dansk Bowling Forbund, når de stridende parter er enige om at begære en sådan afgØrelse, og udvalget finder at burde påtage sig afgørelsen. Voldgiftsretten træffer selv bestemmelse om, hvorledes dens omkostninger skal betales af parterne og kan kræve depositum indbetalt. 7. Amatør- og ordensudvalget kan tildele organisationer under Dansk Bowling Forbund advarsler eller irettesættelser og træffe bestemmelser om deres midlertidige eller endelige udelukkelse fra enkelte eller alle konkurrencer eller organisationsarbejde. De af udvalget besluttede udelukkelser kan efter andragende hæves af udvalget, når dette finder tilstrækkeligt anledning hertil.

34

8. Arnatørog ordensudvalgets kendelser kan indankes for Dansk Idræts-Forbunds amatørog ordensudvalg.Anken skal ske senest 14 dage efter domsafsigelse. Under ganske særlige

Profile for Bowleren

DBwF Bowling Vejviser - (1971-72)  

DBwF Bowling Vejviser - (1971-72)  

Profile for bowleren
Advertisement