Page 35

4. Idrætsudvalgets ledelse varetages af idrætslederen som er ansvarlig for gennemførelse af DBF's sportslige arrangementer samt for Øvrige aktiviteter som pålægges idrætsudvalget. 5. Idrætslederen fordeler opgaverne i ndenfor kom iteerne og fastlægger i samråd med de enkelte komiteformænd det nødve-idiqe arbejdsproqrarn. 6 Idrætslederen danner sammen med unionernes spilleudvalgsformænd DBF's udtagelseskomite, i hvilken funktion udvalgets beslutninger træffes med almindeligt stemmeflertal. Såfremt stemmelighed skulle opstå, er idrætslederens stemme afgØrende. I tilfælde af et medlems personlige deltagelse i udvælgelsen af repræsentative hold, viger denne pladsen og erstattes af sin suppleant. Eventuel suppleant for idrætsleder udpeges af forretningsudvalget, for spilleudvalgsformand af respektive union. 7. U.K. udpeger holdleder/o. 8 Idrætslederen nødvendigt antal

og den enkelte komiteformand medlemmer til komiteen.

vælger

selvet

§ 15. DANSK BOWLING FORBUND's UNGDOMSUDVALG 1. Ungdomsudvalget består af Forbundets ungdomsleder, der er formand for udvalget, og unionernes ungdomsledere. 2. Ungdomslederen vælges, jfr. § 12 stk. 2, på DBF's repræsentantskabsmøde de I ige år for en periode af to år. 3. Unionernes ungdomsledere vælges på disses repræsentantskabsmøder. 4. Udvalgets opgave består i at gennemfØre DBF's ungdomsarrangementer, at foretage udtagelse af repræsentative ungdomshold og holdledere til disse. 5. For gennemførelse af alle ungdomsaktiviteterne sker det i samarbejde med idrætsudvalget. 6. Ungdomslederen har ansvaret for gennemførelse af DB F's ungdomsarrangementer samt de øvrige aktiviteter som pålægges udvalget. 7. Udvalgets økonomiske dispositioner skal godkendes ningsudvalget. 8. Det påhviler ungdoms udvalget at fremsætte forslag ringer af ungdomsbowl ingens sportslige· aktiviteter.

af forrettil forbed-

9. Udover de faste komiteer kan idrætslederen nedsætte udvalg til løsning af specielle opgaver. 10. Det påhviler idrætsudvalget at fremsætte forslag t il forbedringer af DBF's sportslige aktiviteter. 33

Profile for Bowleren

DBwF Bowling Vejviser - (1971-72)  

DBwF Bowling Vejviser - (1971-72)  

Profile for bowleren
Advertisement