Page 34

9. Beslutninger træffes med almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte. Ved stemmelighed er formander.s stemme, eller dennes stedfortræder, afgØrende. Der kan kun afqives personlig stemme. Ved forfald i bestyrelsen skal suppleant møde med fuldmagt. 10. For at bestyrelsen er beslutningsdygtig kræves mindst 7 medlemmer til stede og deriblandt mindst 1 medlem af forretningsudvalget. 11. Bestyrelsens rejseomkostninger og diæter betales efter aftale med forretningsudvalget. § 13. FORRETNINGSUDVALGET

1. F.U. består af: Forbundsformand, kasserer og sekretær og forestår Forbu ndets dagl ige ledelse. \ 2. Forretningsudvalgets fastsætter selv sin dagsorden. 3. Forretningsudvalget ledes af formanden der tegner DBF. 4. Formanden foranlediger indkaldelse af FU møder mindst gang om måneden. 5. Forretningsudvalget træffer alle afgØrelser og best smmelser i organisatoriske, Økonomiske og repræsentative opgaver, i henhold til DBF's love og bestemmelser samt repræsentantskabsog bestvrelsesbesl utni nger 6. Forbundssekretæren er ansvarlig leder af forbundets sekretariat. 7. Det påhviler forbundssekretæren at varetage den daglige korrespondance, at der bliver ført en forhandlingsprotokol fra samtlige repræsentantskabsbestyrelses- og forretningsudvalgsmøder. Endvidere, at der til bestyrelsen bliver tilsendt referat af repræsentantskabsmøderne, men fra bestyrelses- og forretningsudvalgsmøderne, kun beslutningsreferater. 8. Til assistance i sekretariatet kan forretningsudvalget, i det omfang det skønnes nødvendigt, ansætte lønnet medhjælp. 9. Forbundskassereren varetager alle forbundets ind- og udbetal inger. § 14. DANSK BOWLING FORBUND's IDRÆTSUDVALG

1. Idrætsudvalget består af forbundets A. udtagelses-komiteen B. turnerings-komiteens formand C. kursus- og instruktØrkomiteens

2. Idrætslederen

idrætsleder

og:

formand.

vælger, jfr. § 12, stk. 2, på DBF's repræsentantskabsmøde de ulige år for en periode af 2 år. 3. Komiteformændene vælges, jfr. § 12, stk. 6 afsnit D, på forbundsbestyrelsens møde de lige år for en periode af 2 år. (Ekstraordinært vælges komiteformændene i 1971 for en perio32 -de af 1 år).

Profile for Bowleren

DBwF Bowling Vejviser - (1971-72)  

DBwF Bowling Vejviser - (1971-72)  

Profile for bowleren
Advertisement