Page 33

§ 12. FORBUNDSBESTYRELSEN 1.

Forbundsbestyrelsen består af følgende 13 medlemmer: Et forretningsudvalg på 3 medlemmer: (1) Forbundsformand (1) Forbundssekretær (1) Forbundskasserer (1) Forbundsidrætsleder (1) Forbundsungdomsleder (8) Bestyrelsesmedlemmer

2. Formanden for bestyrelsen er DBF's formand, som sammen med øvrige forretningsudvalgsmedlemmer, idrætsleder og ungdomsleder, vælges på DB F's repræsentantskabsmøde for en periode af 2 år. Formand oq unqdornsleder vælges de lige år. Sekretær, kasserer og idrætsleder vælges de ul ige år. 3. For en periode af et år vælges 2 revisorer samt 3 suppleanter 1 suppleant for forretningsudvalget, 1 fællessuppleant for idrætsog ungdomslederen samt 1 for revisorerne. 4. Medlemmer i forretningsudvalget kan ikke samtidig være medlem af en anden unions bestyrelse eller i amatør- og ordensudvatq. ~. 5. De 8 Øvrige bestyrelsesmedlemmer er tødte medlemmer, med to fra hver af de fire unioner, som er: unionsformand samt et unionsbestyrelsesmedlem, valgt af unionsbestyrelsen. 6. Bestyrelsens opgaver består bl.a. i: . A. at påse, at DBF's love og bestemmelser overholdes, og hvor overtrædelse af disse finder sted, gør indsigelse og i særlige alvorlige tilfælde, indberette overtrædelsen til DBF's forretningsudvalg. B. at behandle sager som forretningsudvalget og/eller bebestyrelsen, jfr. § 12, stk. 8, finder nødvendigt skal be handles af den samlede bestyrelse. C. at jfr. § 7, stk. 3, godkende unionernes love og bestemmelser. D. at jfr. § 14, stk. 1 og 3 vælge det nødvendige antal faste komiteer og disses formænd. E. at fastsætte regler og foretage tildeling af DBF's ærestegn. F. at foranledige udgivelse af landsblad. 7. Forretningsudvalget indkalder til bestyrelsesmøde mindst 2 gange årl igt med 14 dages varsel. Såfremt mindst fire af bestyrelsens medlemmer fremsætter motiveret ønske herom, skal forretningsudvalget senest 7 dage efter begæringens modtagelse indkalde til møde med 14 dages varsel. 8. Bestyrelsen afgør selv sin forretningsorden.

31

Profile for Bowleren

DBwF Bowling Vejviser - (1971-72)  

DBwF Bowling Vejviser - (1971-72)  

Profile for bowleren
Advertisement