Page 32

12.Kun de i § 10 stk. 1 A og B, forbundsbestyrelsens medlemmer og godkendte repræsentanter samt medlemmer af de faste udvalg, har forhandlingsret. 13. Foruden repræsentanterne har følgende adgang til at overvære mødet: Medlemmer af de faste udvalg og komiteformænd, unionernes og event. kredses bestyrelsesmedlemmer, bowl ingpressen og Dansk Idræts-Forbund. Repræsentantskabet kan i særlige tilfælde give andre end de ovennævnte adgang. 14. Repræsentantskabet kan nedsætte stående udvalg.

§ 11. EKSTRAORDINÆRT

REPRÆSENTANTSKABSMØDE

1. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, når DBF's forretningsudvalg eller bestyrelse finder det påkrævet, eller når 2 unioner skrift Iigt overfor forretningsudvalget begærer det afholdt med motiveret emne. 2. Forretningsudvalget indkalder til mødet senest 7 dage efter becærinqensmodtaqelse med 14 dages varsel. 3. Indkaldelsen skal indeholde det eller de forslag, der ligger til grund for afholdelsen af mødet, samt en dagsorden med følgende punkter: 1. Mandaternes prøvelse 2. Valg af dirigent 3. Forslag 4. Eventuelt

30

4. Kun de forslag, der er nævnt i dagsordenen, kan behandles på mødet. 5. Den øvrige forretningsorden for det ekstraordinære møde sker i henhold til § 10, men skulle der ved et ekstraordinært repræsentantskabsmede ikke være fremmødt 50% af de stemmeberettigede, indkaldes der med 14 dages varsel til nyt ekstraordinært repræsentantskabsmøde, som er beslutningsdygtigt alene med de fremmødte mandater. 6. Forretningsudvalget fastsætter tid og sted for det ekstraordinære mødes afholdelse.

Profile for Bowleren

DBwF Bowling Vejviser - (1971-72)  

DBwF Bowling Vejviser - (1971-72)  

Profile for bowleren