Page 31

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8. 9. 10.

11. 12. 13. 14.

Mandaternes prøvelse Valg af dirigent Forhandlingsprotokol Beretninger: Forretn ingsudvalget Amatør- og ordensudvalget Idrætsudvalget Ungdomsudvalget Regnskab Forslag Fremtidige sportslige arrangementer Fastsættelse af licensgebyr Valg til forretningsudvalg samt 1 suppleant, jfr. § 12 Valg til faste udvalg, jfr. §§ 14, 15 og 16 Idrætsleder Ungdomsleder Amatør- og ordensudvalg Event. stående udvalg samt suppleanter Valg af 2 revisorer samt 1 suppleant, jfr. § 12.3 Valg af valgmænd, jfr. § 17 Fastsættelse af næste ordinære møde Eventuelt

6. Mandaternes prøvelse sker ved at forbundsformanden ved navneopråb konstaterer repræsentanternes tilstedeværelse. Benyttes suppleant, skal der foreligge skriftlig fuldmagt. Mandater der kan komme til godkendelse er forbundsbestyrelsens medlemmer samt een repræsentant fra hver union for hvert påbegyndt 100 medlemmer som jfr. § 8. stk. 8 ved navn er anmeldt DBF. 7. Hver godkendt mandat har een stemme som kun kan afgives personligt. Ingen repræsentanter kan således afgive mere end een stemme. 8. Repræsentanter, der ankommer i løbet af mødet, kan ved henvendelse til dirigenten få mandatet prøvet umiddelbart forinden påbegyndelse af nyt punkt på dagsordenen. 9. Repræsentantskabet vælger en dirigent til at lede mødet. Dirigenten afgør alle spørgsmål angående behandlingsog afstemningsmåden. Afstemning skal dog altid være skriftlig, såfremt ·3 repræsentanter kræver dette. 10. For at repræsentantskabsmødet er beslutningsdygtigt skal de fremmødte udgØre mindst 50% af de stemmeberettigede manda'er ter. 11. Repræsentantskabet træffer sine afgØrelser ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed falder et forslag. Til ændring af forbundets love kræves dog 2/3 majoritet af de afgivne stemmer.

29

Profile for Bowleren

DBwF Bowling Vejviser - (1971-72)  

DBwF Bowling Vejviser - (1971-72)  

Profile for bowleren
Advertisement