Page 30

§

9. DANSK BOWLING FORBUNDS LEDELSE

1. Dansk Bowling A. B. C. D.

Forbund's opgaver varetages af: Repræsentantskabet Forbundsbestyrelsen Forretn ingsudvalget De faste udvalg Idrætsudva Iget Ungdomsudvalget Amatør- og ordensudvalget

§ 10. REPRÆSENTANTSKABET

1. Repræsentantskabet er forbundets øverste myndighed og består af: A. Forbundets bestyrelsesmedlemmer. B. Een repræsentant fra hver union for hvert påbegyndt 100 medlemmer, der pr. 1. januar har løst licens. 2. Dansk Bowling Forbund's ordinære repræsentantskabsmØde afholdes hvert år medio april måned. 3. Forretningsudvalget indkalder til repræsentantskabsmødet med 4 ugers varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden, det reviderede regnskab for den forløbne regnskabsperiode samt div. forslag. 4. Forslag, der Ønskes behandlet på mødet, kan stilles af unionerne, forretningsudvalg, bestyrelsen og de faste udvalg. ).o~1a~~.ne skal være fremsendt til forbundsformanden senest

28

Forslag fra forretningsudvalget, bestyrelsen eller de faste udvalg, omhandlende lovændri nger eller ændring af Iicensgebyrets størr else, fremsendes til unionerne senest 1. februar. 5. Dagsorden ved repræsentantskabsmødet skal indeholde fØlgende punkter:

Profile for Bowleren

DBwF Bowling Vejviser - (1971-72)  

DBwF Bowling Vejviser - (1971-72)  

Profile for bowleren
Advertisement