Page 29

ningsudvalg til endelig godkendelse. Forretningsudvalgets afqerelse skal inden 8 dage meddeles forbundsbestyrelsens medlemmer. 9. Et medlem, der den 1. januar ikke har opfyldt betingelserne for opnåelse af licens, slettes automatisk af DBF's medlemsliste.

§ 7. REGNSKAB

1. DBF's regnskabsår er kalenderåret. Budgetforslag skal udsendes samtidig med eventuelle Øvrige forslag inden 1. februar til unionerne samt til Dl F. 2. Forbundets kontante midler anbringes i en anerkendt bank eller sparekasse, hvor beleb kun kan hæves med formandens og kassererensunderskrifter. 3. Kassererens kontante beholdning, heri medregnet indestående på check- og girokonto, må ikke overstige kr. 5000.00. 4. Revision af regnskabet skal være afsluttet inden udgangen af februar, og revisorerne er pligtige at konstatere tilstedeværelse af beholdninger og anden formue. 5. Revisorerne har til enhver tid adgang til at kontrollere forbundets reqnskabsbøqer,bilag cg formue. § 8. UNIONERNES

ORGANISATION

1. Unionernes anl iggender varetages af deres repræsentantskab og unionsledelse. 2. Repræsentantskabet vælger unionsledelse og fastsætter unionens love og bestemmelser, der skal være i overensstemmelse med Dansk Bowling Forbund's love og bestemmelser. 3. Unionernes love og bestemmelser samt vedtagne ændringer skal godkendes endeligt af Dansk Bowling Forbund's bestyrelse. 4. Unionernes ordinære repræsentantskabsmøder afholdes een gang årligt, medio februar. 5. Alle unionernes repræsentantskabsmøder, såvel ordinære som ekstraordinære, skal med normal indkaldelsesfrist, dagsorden og forslag tilsendesDb F's formand. 6. DBF's forretningsudvalg har på disse møder forhandlingsret, men i kke stemmeret. 7. På unionens ordinære repræsentantskabsmøde vælges repræsentanter og suppleanter til DBF's repræsentantskabsmøde. 8. En liste over de valgte repræsentanter og suppleanter fremsendestil DBF's formand senest 8 dage efter mødets afholdelse, 27

Profile for Bowleren

DBwF Bowling Vejviser - (1971-72)  

DBwF Bowling Vejviser - (1971-72)  

Profile for bowleren
Advertisement