Page 28

3. Under de enkelte unioners ledelse kan der oprettes lokalkredse. 4. Enhver henvendelse til DBF's ledelse eller eventuel højere instans skal følge den organisatoriske opbygning, d.v.s. ske qennem klub, kreds, union og forbund. 5. Dansk Bowling Forbund er tilsluttet Dansk Idræts-Forbund, Nordisk Bowling Forbund og gennem Dansk Kegle- og Bowling Union tilsluttet Federation Internationale des Ouilleurs (FIO) 6. Dansk Bowling Forbunds love og bestemmelser skal til enhver tid være i overensstemmelse med Dansk Idræts-Forbunds love og bestemmelser. § 4. MEDLEMMER 1. Som medlem af Dansk Bowling Forbund kan optages enhver, som gennem en klub er tilsluttet en af de i forbundets tilsluttede unioner. § 5. OPTAGELSE

1. For at opnå optagelse i Dansk Bowling Forbund skal spillerens klub til sin union indsende nejaqtiqe oplysninger om spillerens fulde navn, adresse og personnummer. Samtidig indbetales til unionens kasserer det til enhver tid gældende licensgebyr. Først når disse betingelser er opfyldt, er medlemskabet effektivt. § 6. LICENS

26

1. Kun Dansk Bowling Forbund kan udstede licens for medlemsskab. 2. Licens løses gennem respektive unioner. 3. Når ansØgning om licens er godkendt udstedes et licenskort som bevis for medlemsskab af DB F. 4. Licensen giver ret til deltagelse i DBF's arrangementer, unionernes turneringer og stævner og udenlandske arrangementer, som respekteres af medlemslande under F 10 og som ikke strider imod DB F's Amatør- og ordensbestemmelser. 5. Licensen er gældende fra den 1. januar til den 31. december. Ved for'nyelse af licens gælder samme regler som tor optagelse, se § 5. 6. Licensgebyret fastsættes hvert år på DBF's ordinære repræsentantskaosrnøde. (ungdomsspillere betaler halvt licensgebyr) LØses licens efter 1. juli betales kun halvt licensgebyr. 7. Ved misbrug af licenskortet, som er strengt personligt, eller hvis et medlem overtræder forbundets love og bestemmelser, kan iicenskortet helt eller delvis inddrages, 8. Enhver inddragelse af licens skal forelægges DBF's forret·

Profile for Bowleren

DBwF Bowling Vejviser - (1971-72)  

DBwF Bowling Vejviser - (1971-72)  

Profile for bowleren
Advertisement