Page 9

2. Forretningsudvalget indkalder til hovedbestyrelsesmøde så ofte det sk e nne s nødvendigt, dog mindst Em gang om året. Forretningsudvalget skal indkalde til møde, når mindst 2 unioners formænd begærer dette. Møderne indkaldes med mindst 8 dages varsel.

§13

FORRETNINGSUDVALGET

1. Forretningsudvalget består af 5 medlemmer 1 formand og et medlem, der vælges de lige år. 1 kasserer og 2 medlemmer, der vælges de ulige år. Forretningsudvalget konstituerer sig selv med: 1 sekretær 1 spilleudvalgsformand 1 sports sekretær og ungdomsleder og fastsætter Der vælges

selv sin forretningsorden

samtidig

en suppleant

for en periode

af et år.

2. Forretningsudvalget leder det daglige arbejde i forbundet og. afholder møde mindst en gang om måneden, hvortil der indkaldes med 8 dages varsel.

§14

UDVALG

1. Repræsentantskabet kan nedsætte et fo r nøde nt antal udvalg og træffer bestemmelse om antallet af medlemmer i samme. Udvalgsmedlemmerne vælges af repræsentantskabet for en periode af et år. §

lS

AMA T<;t>R - OG ORDENSUDVALG

1. Amatør-

og ordensudvalget består af 5 medlemmer 1. formand 2. 4 medlemmer der vælges for en periode af 2 år. Formanden og 2 medlemmer vælges de lige &r, de Øvrige 2 medlemmer de ulige år. Der vælges 2 suppleanter for en periode af et år.

9

Profile for Bowleren

Dansk Bowling Forbunds Love - (1968)  

Dansk Bowling Forbunds Love - (1968)  

Profile for bowleren
Advertisement